IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шкарлет, С. М.
dc.contributor.author Ашихміна, Д. І.
dc.contributor.author Дусь, Т. В.
dc.contributor.author Попова, В. В.
dc.contributor.author Жданова, Л. Л.
dc.contributor.author Попов, В. Ю.
dc.contributor.author Дейна, А. Ю.
dc.contributor.author Сидорова, А. В.
dc.contributor.author Постернак, И. М.
dc.contributor.author Постернак, С. А.
dc.contributor.author Широкова, М. С.
dc.contributor.author Грибовська, Ю. М.;
dc.contributor.author Шалаєнко, М. А.
dc.contributor.author Іванова, Т. М.
dc.contributor.author Ільєнко, Р. В.
dc.contributor.author Немогай, Н. В.
dc.contributor.author Напреев, И. С.
dc.contributor.author Нехай, В. В.
dc.contributor.author Нехай, В. А.
dc.contributor.author Зенченко, О. В.
dc.contributor.author Polinkevych, O. М.
dc.contributor.author Siver, А.
dc.contributor.author Czyzowicz, W.
dc.contributor.author Shulha, S.
dc.contributor.author Petrakov, I.
dc.contributor.author Лопушняк, Г. С.
dc.contributor.author Іваненко, Є. О.
dc.contributor.author Пуцентейло, П. Р.
dc.contributor.author Костецький, Я. І.
dc.contributor.author Ющенко, Н. Л.
dc.contributor.author Іванова, Н. В.
dc.contributor.author Савчук, Н. В.
dc.contributor.author Баранова, В. Г.
dc.contributor.author Кулікова, Є. О.
dc.contributor.author Kulachok, O.
dc.contributor.author Denysov, D.
dc.contributor.author Shvedetskyi, O.
dc.contributor.author Клименко, Т. В.
dc.contributor.author Маргасова, В. Г.
dc.contributor.author Шакун, О.
dc.contributor.author Медвідь, В. Ю.
dc.contributor.author Гоголь, Т. А.
dc.contributor.author Гоголь, А. М.
dc.contributor.author Селюжицкая, Т. В.
dc.contributor.author Мазур, Н. А.
dc.contributor.author Берідзе, Т. М.
dc.contributor.author Мезенцева, Н. М.
dc.contributor.author Акименко, О. Ю.
dc.contributor.author Жолобецька, М. Б.
dc.contributor.author Перетятько, Ю. М.
dc.contributor.author Сидоренко, О. О.
dc.contributor.author Крепчук, І. М.
dc.contributor.author Алексеєнко, Л. М.
dc.contributor.author Данилюк, М. М.
dc.contributor.author Пластун, О. Л.
dc.contributor.author Давиденко, Н. М.
dc.contributor.author Єрчик, Н. Д.
dc.contributor.author Іванова, Л. Б.
dc.contributor.author Богуш, Л. Г.
dc.contributor.author Козар, Н. Г.
dc.contributor.author Семеняко, Т. В.
dc.contributor.author Рудь, Н. Т.
dc.contributor.author Шубалий, О. М.
dc.contributor.author Цвігун, І. А.
dc.contributor.author Пантелеєв, В. П.
dc.contributor.author Сакада, Т. Д.
dc.contributor.author Фурман, Т. Ю.
dc.date.accessioned 2017-10-02T19:06:05Z
dc.date.available 2017-10-02T19:06:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-966-2188-75-2
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/15049
dc.description Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 620 с. en_US
dc.description.abstract Потреба суспільства в ефективних змінах правового, інституційного, фінансового, організаційного та змістовного характеру з помітними для нього результатами робить необхідними посилення інституційної спроможності системи державного управління та подальшу розбудову демократії у процесі здійснення секторальних реформ в Україні, які водночас мають узгоджуватися з проголошеним на глобальному рівні стратегічним завданням забезпечення сталого розвитку, що передбачає знаходження балансу між економічною, екологічною та соціальною складовими розвитку на фоні забезпечення миру та соціальної злагоди. Використання ефективної та якісної системи експертно-аналітичного забезпечення державної політики, аналітичних методів і технологій забезпечує підтримку прийняття та реалізації державно-політичних рішень на всіх рівнях владної ієрархії, забезпечує інформаційну підтримку обраної для реалізації державної політики і створює умови для об‘єктивного формування громадської думки щодо її впровадження, забезпечує потреби державних службовців у верифікованому аналітичному матеріалі. Колективна монографія містить результати моніторингу ефективності процесів інтеграції України до ЄС та дієвості секторальних реформ, системного дослідження фундаментальних теоретико-методологічних засад експертно-аналітичного забезпечення управління, європейського досвіду розвитку статистичного бізнес- процесу з метою забезпечення належного рівня якості даних та ефективного статистичного виробництва, удосконалення статистики державних фінансів, грошово-кредитної та фінансової статистики, аналітичного, експертного, правового й інформаційного забезпечення місцевого та регіонального самоврядування в процесі децентралізації, забезпечення управління економічним потенціалом й економічною активністю і життєвим рівнем населення. Вагомим результатом проведених досліджень є розроблені напрями раціонального й ефективного використання наявних можливостей розвитку України та її регіонів в сучасних умовах. Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, державного управління, науковців і практиків, менеджерів, які за родом своєї діяльності вирішують завдання бізнесу, планування комерційної діяльності і виробництва, а також у процесі державного регулювання економічного розвитку, з можливостями, що відкриваються у разі коректного й цілеспрямованого використання статистичного забезпечення розроблення та підтримки управлінських рішень для зростання ефективності в усіх сферах суспільного життя. Відповідальність за науковий рівень статей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, правильне цитування джерел та посилання на них несуть автори та їх наукові керівники en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.subject державна статистика en_US
dc.subject економічний розвиток en_US
dc.subject інформаційне забезпечення en_US
dc.subject статистичні вимірювання en_US
dc.title Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери en_US
dc.title.alternative Statistical and expert-analytical support of sustainable development management of economy and social sphere en_US
dc.type Book en_US
dc.description.abstractalt1 The need of society in effective changes of legal, institutional, financial, organizational and substantial character with noticeable results makes it necessary to strengthen the institutional capacity of the system of public administration and further develop democracy in the process of sector reforms in Ukraine, which must be consistent with declared at a global level strategic objective of sustainable development, which involves finding a balance between economic, environmental and social components of development against the backdrop of securing peace and social cohesion. The use of effective and qualitative system of expert-analytical support of public policy, analytical methods and technologies, provides support for adoption and implementation of public-policy decisions at all levels of the power hierarchy, provides information support of the chosen for implementation public policy and creates conditions for the objective formation of public opinion on its implementation, meets the requirements of civil servants in the verified analytical material. The collective monograph contains the results of monitoring the effectiveness of Ukraine's integration into the EU and the effectiveness of sectoral reforms, systematic study of fundamental theoretical and methodological principles of expert-analytical maintenance of management, the European experience of statistical business-process development to ensure adequate level of data quality and efficient statistical production, improvement of statistics of public finance, monetary and financial statistics; analytical, expertise, legal and information support of local and regional authorities in the process of decentralization, securing management of economic potential and economic activity, living standards of the population. An important result of the research is the developed directions of rational and effective use of the existing capacity of Ukraine and its regions in modern conditions. The monograph is intended for specialists in economics, public administration, academics and practitioners, managers who in their work solve business issues, plan commercial activity and production, as well as participate in the process of government regulation of economic development with the opportunities opening in case of the correct and targeted use of statistical software development and support of management decisions for the increase of efficiency in all areas of public life. Responsibility for the scientific level of the articles, the validity of findings, the reliability of results, proper citation of sources and references to them bear authors and their supervisors. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record