IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Іванова, Н. В.
dc.date.accessioned 2017-11-29T12:21:43Z
dc.date.available 2017-11-29T12:21:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/15483
dc.description Іванова, Н. В. Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Н. В. Іванова. - Чернігів, 2016. - 460 с. en_US
dc.description.abstract У дисертації розроблено теоретичні і методологічні положення, обґрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурної сфери з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного вибору України. В межах реалізації модернізаційної парадигми підкреслено пріоритетність трансформації інфраструктурного сектору, який виступає каркасом економічних відносин та ефективним засобом реалізації інтеграційних процесів в Європейський Союз. Значення дослідження для теорії полягає у розширеному категоріальному полі та виокремленні парадигмальних домінант формування і розвитку інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції. Наукове значення має аргументована методологічна схема модернізаційних перетворень інфраструктурної сфери та розроблені теоретико-методологічні підходи до оцінки рівня інфраструктурного забезпечення потреб регіональної економіки. Надано оцінку процесам становлення та розвитку інфраструктурної сфери з урахування поточного стану національної економіки та загальносвітових економічних тенденцій. На основі дисертаційних досліджень визначено напрями та форми інтеграційних процесів у інфраструктурній сфері та відзначено пріоритетність інноваційної моделі інфраструктурного розвитку регіонів. Практичну цінність представляють обґрунтовані у роботі концепція модернізації інфраструктурного потенціалу регіону на засадах сталого розвитку, принципи ідентифікації точок інфраструктурного зростання, розроблені стратегічні напрями модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки та управлінська модель їх реалізації. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів en_US
dc.subject інфраструктурна сфера en_US
dc.subject модернізація en_US
dc.subject інтеграція en_US
dc.subject регіональний розвиток en_US
dc.subject виробнича інфраструктура en_US
dc.subject ринкова інфраструктура en_US
dc.subject інфраструктурна мережа en_US
dc.subject сталий розвиток en_US
dc.subject инфраструктурная сеть en_US
dc.subject инфраструктурная сфера en_US
dc.subject модернизация en_US
dc.subject интеграция en_US
dc.subject региональное развитие en_US
dc.subject производственная инфраструктура en_US
dc.subject устойчивое развитие en_US
dc.subject infrastructure sector en_US
dc.subject modernization en_US
dc.subject integration en_US
dc.subject regional development en_US
dc.subject industrial infrastructure en_US
dc.subject market infrastructure en_US
dc.subject network infrastructure en_US
dc.subject sustainable development en_US
dc.title Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції en_US
dc.title.alternative Методологические основы обеспечения модернизации инфраструктурной сферы региональной экономики в условиях евроинтеграции en_US
dc.title.alternative Methodological bases for modernization of infrastructure sphere in regional economy in position of European integration en_US
dc.type Thesis en_US
dc.description.abstractalt1 В диссертации разработаны теоретические и методологические положения, обоснован научный базис и предложены практические рекомендации по модернизации инфраструктурной сферы с учетом стратегических ориентиров регионального развития в условиях евроинтеграционного выбора Украины. В рамках реализации модернизационной парадигмы подчеркнуто приоритетность трансформации инфраструктурного сектора, который выступает каркасом экономических отношений и эффективным средством реализации интеграционных процессов в Европейский Союз. Значение исследования для теории заключается в расширении категориального поля и выделении парадигмальных доминант формирования и развития инфраструктурной сферы региональной экономики в условиях евроинтеграции. Научную ценность представляет аргументированная методологическая схема модернизационных преобразований инфраструктурной сферы и разработанные теоретико-методологические подходы к оценке уровня инфраструктурного обеспечения потребностей региональной экономики. В работе дана оценка процессам становления и развития инфраструктурной сферы с учетом текущего состояния национальной экономики и общемировых экономических тенденций. На основе диссертационных исследований определены направления и формы интеграционных процессов в инфраструктурной сфере и подчеркивается приоритетность инновационной модели инфраструктурного развития регионов. Практическую ценность представляют обоснованные в работе концепция модернизации инфраструктурного потенциала региона на принципах устойчивого развития, принципы идентификации точек инфраструктурного роста, а также разработанные стратегические направления модернизации инфраструктурной сферы региональной экономики и управленческая модель их реализации. en_US
dc.description.abstractalt2 In the dissertation work the theoretical and methodological states been developed. Scientific advice have grounded and practical advice on upgrading of infrastructure spheres have offered, taking into account the strategic guidelines for regional development in the European integration choice of Ukraine. Within the realization of modernization paradigm the priority of transforming the infrastructure sector has emphasized, which acts as a frame of economic relations and effective way of implementing the integration process in the European Union. The value of research for the theory are based on extended categorical field and isolating the paradigm dominant of formation and development of infrastructure sphere in regional economy in position of European integration. The scientific value has argued methodological scheme of modernization transformations of infrastructure environment and developed theoretical and methodological approaches to the assessment of infrastructure needs of the regional economy. Evaluated the processes of formation and development of the infrastructure sphere with consideration to the current state of the national economy and global economic trends. The directions and forms of integration processes in the field of infrastructure have identified at the basis of dissertation research. The priority of an innovative model of infrastructure development of the regions has noted. The practical value represent grounded in the work the concept of modernization of infrastructure potential of the region based of sustainable development, principles of identification points of infrastructural growth, strategic directions for modernization of infrastructure sphere in regional economics and management model of its implementation. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record