IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Кальченко, О. М.
dc.contributor.author Дзюба, А. В.
dc.contributor.author Цимбал, О. А.
dc.date.accessioned 2018-05-21T13:26:16Z
dc.date.available 2018-05-21T13:26:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16424
dc.description Кальченко, О. М. Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах / О. М. Кальченко, А. В. Дзюба, О. А. Цимбал // Фінансові дослідження. – 2017. – № 2 (3). en_US
dc.description.abstract Сучасні умови господарювання зумовлюють посилення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. Це вимагає розвитку теоретичних засад щодо сутнісного розуміння процесу фінансового планування та практичних аспектів його впровадження в діяльність суб’єктів господарювання. З метою систематизації та поглиблення наукових знань за цієї проблематикою у статті сформульовано зміст поняття «фінансове планування» на підприємстві на основі досліджень та узагальнень наявних підходів у теорії фінансів у зарубіжній та вітчизняній економічній науці, визначено роль фінансового планування в системі фінансового управління та обґрунтовано необхідність використання фінансового планування на вітчизняних підприємствах. Виявлено основні проблеми та стримуючі фактори щодо практичного застосування фінансового планування на сучасних підприємствах в умовах трансформації економіки України та окреслено основні напрямки їх вирішення. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет en_US
dc.relation.ispartofseries ;№ 2 (3)
dc.subject фінансове планування en_US
dc.subject фінансовий план en_US
dc.subject фінансові ресурси en_US
dc.subject підприємство en_US
dc.subject фінансове управління en_US
dc.subject финансовое планирование en_US
dc.subject финансовый план en_US
dc.subject финансовые ресурсы en_US
dc.subject предприятие en_US
dc.subject финансовое управление en_US
dc.subject financial planning en_US
dc.subject financial plan en_US
dc.subject financial resources en_US
dc.subject enterprise en_US
dc.subject financial management en_US
dc.title Сутність та необхідність фінансового планування на підприємствах en_US
dc.title.alternative Сущность и необходимость финансового планирования на предприятиях en_US
dc.title.alternative Essence and necessity of financial planning at enterprises en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Современные условия хозяйствования обусловливают усиление роли финансового планирования и выдвигают качественно новые требования к его практической реализации на отечественных предприятиях. Это требует развития теоретических основ сущностного понимания процесса финансового планирования и практических аспектов его внедрения в деятельность субъектов хозяйствования. С целью систематизации и углубления научных знаний по данной проблематике в статье сформулировано содержание понятия «финансовое планирование» на предприятии на основе исследований и обобщений существующих подходов в теории финансов в зарубежной и отечественной экономической науке, определена роль финансового планирования в системе финансового управления и обоснована необходимость использования финансового планирования на отечественных предприятиях. Выявлены основные проблемы и сдерживающие факторы по практическому применению финансового планирования на современных предприятиях в условиях трансформации экономики Украины и намечены основные направления их решения. en_US
dc.description.abstractalt2 Modern conditions of management cause the strengthening of the role of financial planning and put forward qualitatively new requirements for its practical implementation in domestic enterprises. This requires the development of theoretical foundations of the essential understanding of the financial planning process and the practical aspects of its implementation and development in the activities of business entities. With the purpose of systematization and deepening of scientific knowledge on this subject, the article formulates the content of the concept of "financial planning" at the enterprise on the basis of studies and generalizations of existing approaches in the theory of finance in foreign and domestic economic science, determines the role of financial planning in the financial management system and substantiates the need for use financial planning at domestic enterprises. The main problems and constraints on the practical application of financial planning in modern enterprises in the context of the transformation of the Ukrainian economy have been identified and the main directions for their solution have been outlined. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record