IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Науково-методичні засади регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в Україні

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Марчук, Л. Л.
dc.date.accessioned 2019-05-02T11:25:36Z
dc.date.available 2019-05-02T11:25:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17408
dc.description Марчук, Л. Л. Науково-методичні засади регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Л. Л. Марчук. - Чернігів, 2019. - 24 с. en_US
dc.description.abstract У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновані напрями розв’язання важливої науково-практичної задачі щодо формування та реалізації механізму регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в Україні. Як результат проведених досліджень запропоновано економічну безпеку аграрного виробництва розглядати як стан його функціонування, який забезпечується комплексом організаційно-інституційних, нормативно-правових, техніко-технологічних та інноваційно-інвестиційних заходів. Виділено ключові інституційні детермінанти регулювання економічної безпеки аграрного виробництва, які утворюють систему, результативність функціонування якої залежить від реалізації зумовлених ними відповідних функцій, орієнтованих на регулювання економічної безпеки аграрного виробництва. Представлено перелік інституційних факторів (економічні, екологічні, соціальні та техніко-технологічні) та складових регулювання економічної безпеки аграрного виробництва. З метою встановлення впливу факторів на забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва здійснено PESTE-аналіз. Запропоновано науково-теоретичний підхід до формування стратегії забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку. Встановлено, що механізм реалізації регуляторної політики економічної безпеки аграрного виробництва є функціонально-інституціональним способом організації взаємодії елементів соціально-економічної системи з метою її координації та управління у напрямку забезпечення реалізації національних інтересів, запобігання загрозам економічної безпеки. Для підвищення ефективності регуляторної політики щодо забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва запропоновано науково-методичний підхід до організаційно-інформаційного забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва в Україні та її структура. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів en_US
dc.subject аграрне виробництво en_US
dc.subject регуляторна політика en_US
dc.subject економічна безпека en_US
dc.subject державне регулювання en_US
dc.subject стратегія en_US
dc.subject організаційно-інформаційне забезпечення en_US
dc.subject інституційне забезпечення en_US
dc.subject інноваційний розвиток en_US
dc.subject аграрное производство en_US
dc.subject регуляторная политика en_US
dc.subject экономическая безопасность en_US
dc.subject государственное регулирование en_US
dc.subject стратегия en_US
dc.subject организационно-информационное обеспечение en_US
dc.subject институциональное обеспечение en_US
dc.subject инновационное развитие en_US
dc.subject agrarian production en_US
dc.subject regulatory policy en_US
dc.subject economic security en_US
dc.subject state regulation en_US
dc.subject strategy en_US
dc.subject organizational and informational support en_US
dc.subject institutional provision en_US
dc.subject innovative development en_US
dc.title Науково-методичні засади регулювання економічної безпеки аграрного виробництва в Україні en_US
dc.title.alternative Научно-методические основы регулирования экономической безопасности аграрного производства в Украине en_US
dc.title.alternative Scientific and methodological principles of regulation of economic safety of agrarian production in Ukraine en_US
dc.type Autoreferat en_US
dc.description.abstractalt1 В диссертационной работе осуществлено теоретическое обобщение и предложены направления решения важной научно-практической задачи по формированию и реализации механизма обеспечения экономической безопасности аграрного производства в Украине. В результате проведенных исследований предлагаем экономическую безопасность аграрного производства рассматривать как состояние его функционирования, который обеспечивается комплексом организационно-институциональных, нормативно-правовых, технико-технологических и инновационно-инвестиционных мероприятий, ориентированных на: сохранение устойчивости к внутренним и внешним угрозам; регулирования конкурентоспособности в национальном и мировом среде. Выделены ключевые институциональные детерминанты регулирования экономической безопасности аграрного производства, которые образуют систему, результативность функционирования которой зависит от реализации обусловленных ими соответствующих функций, ориентированных на регулирование экономической безопасности аграрного производства. Представлен перечень институциональных факторов (экономические, экологические, социальные и технико-технологические) и составляющих регулирования экономической безопасности аграрного производства, комплексный набор которых обеспечивает точное отображение сущности и направленности опасностей и угроз, воздействию которых может понести национальная экономика, в частности аграрное производство в процессе своего функционирования и инновационного развития. С целью установления влияния факторов на обеспечение экономической безопасности аграрного производства осуществлен PESTE-анализ. Факторы, от которых зависит развитие аграрного производства, оказывают влияние на все составляющие экономической безопасности. Предложено научно-теоретический подход к формированию стратегии обеспечения экономической безопасности аграрного сектора на основе инновационного развития, которая представляет собой систему плановых и прогнозируемых мероприятий, основанных на использовании инновационно-технологического цикла с целью достижения поставленных целей. Установлено, что механизм реализации регуляторной политики экономической безопасности аграрного производства является функционально-институциональным способом организации взаимодействия элементов социально-экономической системы с целью ее координации и управления в направлении обеспечения реализации национальных интересов, предотвращения угроз экономической безопасности, нейтрализации их последствий и достижения на этой основе такого уровня экономической безопасности аграрного производства, который бы эффективно способствовал выполнению целей развития национальной экономики. Для повышения эффективности регуляторной политики по обеспечению экономической безопасности аграрного производства предложено научно-методический подход к организационно-информационному обеспечению экономической безопасности аграрного производства в Украине и ее структура. Целью является определение основных принципов и направлений регуляторной политики по организационно-информационному обеспечению экономической безопасности аграрного производства. Научно-методический подход определяет нормативно-правовые, финансово-экономические и организационно-технологические основы деятельности государства, ориентированный на защиту национальных интересов и гарантирование в Украине действенного организационно-информационного обеспечения экономической безопасности аграрного производства от экзогенных и эндогенных угроз. en_US
dc.description.abstractalt2 In the dissertation work the theoretical generalization and proposed directions of the decision of an important scientific and practical task concerning the formation and implementation of the regulatory policy of economic safety of agrarian production in Ukraine have been made. As a result of the conducted researches, it is proposed to consider the economic safety of agrarian production as a condition of its functioning, which is provided by a complex of organizational-institutional, normative-legal, technical-technological and innovation-investment measures. The key institutional determinants of economic security regulation of agrarian production, which form a system, the effectiveness of which depends on the implementation of their respective functions, focused on the regulation of the economic security of agricultural production, are highlighted. The list of institutional factors (economic, ecological, social, technical and technological) and components of regulation of economic safety of agrarian production is presented. In order to determine the impact of factors on ensuring the economic security of agricultural production PESTE-analysis was carried out. The scientific-theoretical approach to the formation of a strategy for ensuring the economic security of the agrarian sector on the basis of innovative development is proposed. It was established that the mechanism of implementing the regulatory policy of economic security of agrarian production is a functional and institutional way of organizing the interaction of elements of the socio-economic system with the aim of its coordination and management in the direction of ensuring the realization of national interests and preventing threats to economic security. In order to increase the efficiency of the regulatory policy to ensure the economic security of agricultural production, a scientific and methodical approach to the formation of the concept of organizational and informational support for the economic security of agricultural production in Ukraine and its structure is proposed. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record