IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Гайдай, О. В.
dc.date.accessioned 2019-05-27T07:43:36Z
dc.date.available 2019-05-27T07:43:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17638
dc.description Гайдай, О. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / О. В. Гайдай. - Чернігів, 2019. - 469 с. en_US
dc.description.abstract Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору. У результаті дослідження уточнено зміст поняття «конкурентоспроможність аграрного сектору» як здатності усіх його сфер в сукупності виробити і реалізувати продукцію привабливішу для споживачів за ціновими і неціновими параметрами, чим продукція конкурентів, досягаючи при цьому довгострокових цілей стійкого розвитку з використанням інноваційних засобів виробництва у контексті переходу аграрного сектору в якісно новий стан. Визначено, що система забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору є комплексною впорядкованою сукупністю методологічного забезпечення, ресурсного потенціалу, підсистем орієнтованих на формування стратегії з урахуванням ресурсної, інтелектуальної, ринкової та інноваційної складових. Обґрунтовано науково-методологічний підхід до стратегічного управління забезпеченням конкурентоспроможності аграрного сектору із використанням імітаційного моделювання. Обґрунтовано індикатори стійкого розвитку й ефективності забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору, що узгоджуються із принципом раціонального використання ресурсів і представляють собою синергію результатів функціонування стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору, заснованої на інноваціях, інтелектуальному капіталі та екологічних засадах. На основі виявлення основних сильних і слабких сторін, а також можливостей і загроз розроблено методичний підхід до систематизації та оцінки впливу зовнішніх факторів на рівень забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору. Дослідження закономірностей функціонування аграрного сектору дало змогу обґрунтувати концептуальний підхід до формування механізму державної підтримки забезпечення його конкурентоспроможності, який покликаний встановлювати необхідні пропорції в структурі виробництва й забезпечити раціоналізацію міжгалузевих і внутрішньогалузевих виробничо-економічних зв'язків, виходячи з першочергових завдань забезпечення продовольчої безпеки, подолання кризових явищ і створення передумов для побудови високоефективної й соціально орієнтованої ринкової економіки. Визначено особливості формування технологічних парків в аграрному секторі, які слугують сферою перетинання інтересів суб’єктів аграрного виробництва й інноваційного середовища, що сприяє більш тісній їх взаємодії. Доведена необхідність сприяння оптимального співвідношення державного регулювання та ринкового саморегулювання в забезпеченні конкурентоспроможності аграрного сектору України на прикладі країн ЄС враховуючі національні особливості функціонування галузі. З метою оптимізації системи управління аграрним сектором, запропоновано системну модель розробки та прийняття стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України, відмінністю якої є її комплексність та завершеність, адже включає формування різних типів стратегій, цілей і завдань залежно від існуючого рівня конкурентоспроможності аграрного сектору. Процедури запропонованого алгоритму передбачають обов’язковий контроль відповідності цілей і результатів реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору стратегічним цілям національної економіки загалом. Запропоновано структурну схему механізму реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору, який дозволяє забезпечити прийняття раціональних рішень щодо підвищення його ефективності та захищеності. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів en_US
dc.subject аграрний сектор en_US
dc.subject комплексний механізм en_US
dc.subject стратегія en_US
dc.subject інституційне регулювання en_US
dc.subject конкурентоспроможність en_US
dc.subject державна підтримка en_US
dc.subject інноваційний розвиток en_US
dc.subject ефективність en_US
dc.subject аграрный сектор en_US
dc.subject комплексный механизм en_US
dc.subject стратегия en_US
dc.subject институциональное регулирование en_US
dc.subject конкурентоспособность en_US
dc.subject государственная поддержка en_US
dc.subject инновационное развитие en_US
dc.subject эффективность en_US
dc.subject agrarian sector en_US
dc.subject complex mechanism en_US
dc.subject strategy en_US
dc.subject institutional regulation en_US
dc.subject competitiveness en_US
dc.subject state support en_US
dc.subject innovation development en_US
dc.subject efficiency en_US
dc.title Стратегія забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору України en_US
dc.title.alternative Стратегия обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора Украины en_US
dc.title.alternative Strategy for ensuring competitiveness of Ukrainian agrarian sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.description.abstractalt1 Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методологических основ и разработке практических рекомендаций по формированию и реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора. В результате исследования уточнено содержание понятия «конкурентоспособность аграрного сектора» как способности всех его сфер в совокупности выработать и реализовать продукцию привлекательную для потребителей по ценовым и неценовыми параметрами, чем продукция конкурентов, достигая при этом долгосрочных целей устойчивого развития с использованием инновационных средств производства в контексте перехода аграрного сектора в качественно новое состояние. Определено, что система обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора является комплексной упорядоченную совокупность методологического обеспечения (принципы, методы, функции и т.д.), ресурсного потенциала (природные ресурсы; материально-технические ресурсы, финансовые ресурсы; трудовые ресурсы, информационные ресурсы), подсистем (технология выращивания с. -г. культур и животных, технология товарной обработки, хранения и переработки аграрной продукции, требования и контроль качества аграрной продукции согласно стандартам) ориентированных на формирование стратегии с учетом ресурсной, интеллектуальной, рыночной и инновационной составляющих. Обоснованно научно-методологический подход к стратегическому управлению обеспечением конкурентоспособности аграрного сектора с использованием имитационного моделирования. Обоснованно индикаторы устойчивого развития и эффективности обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора, согласуются с принципом рационального использования ресурсов и представляют собой синергию результатов функционирования стратегии обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора, основанной на инновациях, интеллектуальном капитале и экологических принципах. На основе выявления основных сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз разработан методический подход к систематизации и оценки влияния внешних факторов на уровень обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора. Исследование закономерностей функционирования аграрного сектора позволило обосновать концептуальный подход к формированию механизма государственной поддержки обеспечения его конкурентоспособности, который призван устанавливать необходимые пропорции в структуре производства и обеспечить рационализацию межотраслевых и внутриотраслевых производственно-экономических связей, исходя из первоочередных задач обеспечения продовольственной безопасности, преодоления кризисных явлений и создание предпосылок для построения высокоэффективной и социально ориентированного ной рыночной экономики. Важнейшей задачей государства является формирование условий развития инфраструктуры аграрного рынка, создание единого интегрированного информационно-экономического пространства аграрного сектора. Определены особенности формирования технологических парков в аграрном секторе, которые служат сферой пересечения интересов субъектов аграрного производства и инновационной среды, что способствует более тесной их взаимодействия. Доказана необходимость содействия оптимального соотношения государственного регулирования и рыночного саморегулирования в обеспечении конкурентоспособности аграрного сектора Украины на примере стран ЕС учитывая национальные особенности функционирования отрасли. Наиболее перспективными направлениями адаптации опыта ЕС по обеспечению конкурентоспособности аграрного сектора Украины являются: имплементация норм и стандартов ЕС по стандартизации и сертификации аграрного производства, хранения и транспортировки продукции; взаимная либерализация таможенно-тарифных ставок между странами ЕС и Украиной, предусматривающий отмену пошлин и тарифов во избежание асимметричности; повышение ответственности аграрных производителей за нарушение норм безопасности экологизации производства и питания, способствовать повышению качества, а значит и конкурентоспособности отечественной аграрной продукции. С целью оптимизации системы управления аграрным сектором, предложено системную модель разработки и принятия стратегии обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора Украины, отличием которой является ее комплексность и завершенность, ведь включает формирование различных типов стратегий, целей и задач в зависимости от существующего уровня конкурентоспособности аграрного сектора. Определена последовательность и содержательное наполнение этапов реализации механизма, в основу которых положены авторский подход к оценке уровня обеспечения конкурентоспособности аграрного сектора и определения уровня достижения цели механизма, обеспечивающего адаптивность механизма к изменениям внутренней и внешней среды. en_US
dc.description.abstractalt2 The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and methodological principles and the development of practical recommendations on the formation and implementation of a strategy for ensuring the competitiveness of the agrarian sector. The study clarifies the content of the concept of "competitiveness of the agrarian sector" as the ability of all its areas in aggregate to develop and implement products more attractive to consumers at price and non-price parameters than the products of competitors, while at the same time achieving the long-term goals of sustainable development with the use of innovative means of production in the context of the transition agrarian sector in a qualitatively new state. It has been determined that the system of competitiveness of the agrarian sector is an integrated orderly set of methodological support (principles, methods, functions, etc.), resource potential (natural resources, material and technical resources, financial resources, labor resources, information resources), subsystems (technology of cultivation with. agricultural crops and animals; technology of commodity processing, storage and processing of agrarian products; requirements and quality control of agrarian products in accordance with the standards) oriented to the formation of a strategist taking into account resource, intellectual, market and innovation components. The scientific and methodological approach to strategic management of ensuring the competitiveness of the agrarian sector with the use of simulation modeling is substantiated. The indicators of sustainable development and efficiency of ensuring the competitiveness of the agrarian sector that are consistent with the principle of rational use of resources are substantiated and represent the synergy of the results of the strategy of ensuring the competitiveness of the agrarian sector based on innovation, intellectual capital and environmental principles. Based on the identification of the main strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats, a methodical approach to the systematization and assessment of the impact of external factors on the level of competitiveness of the agrarian sector is developed. The study of the regularities of the functioning of the agrarian sector has enabled to substantiate the conceptual approach to the formation of a mechanism of state support for ensuring its competitiveness, which is designed to establish the necessary proportions in the structure of production and ensure the rationalization of inter-branch and intra-industry industrial and economic ties, based on the primary objectives of ensuring food security, overcoming crisis phenomena and creation of prerequisites for constructing highly effective and socially oriented market economy. The development of the infrastructure of the agrarian market, first of all, information technologies and marketing activities, determines the basis for the further development of the commodity movement, ensures a reduction of the costs of trade and increasing the competitiveness of agrarian products of national producers. The most important task of the state is to create conditions for the development of the infrastructure of the agrarian market, to create a unified integrated information and economic space of the agricultural sector. The peculiarities of the formation of technological parks in the agrarian sector, which serve as a sphere of crossing the interests of subjects of agrarian production and innovation environment, which facilitates their closer interaction, are determined. The necessity of promoting the optimal correlation of state regulation and market self-regulation in ensuring the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine is proved on the example of the EU countries taking into account the national peculiarities of the sector's functioning. In order to optimize the agrarian sector management system, a system model for the development and adoption of a strategy for ensuring the competitiveness of the Ukrainian agrarian sector is proposed, the difference between which is its complexity and completeness, as it involves the formation of various types of strategies, goals and tasks depending on the existing level of competitiveness of the agrarian sector. The procedures of the proposed algorithm include mandatory monitoring of the compliance of the goals and results of implementing the strategy of ensuring the competitiveness of the agrarian sector to the strategic goals of the national economy as a whole. The structural scheme of the mechanism of implementation of the strategy of ensuring the competitiveness of the agrarian sector is proposed, which allows ensuring rational decisions to increase its efficiency and security. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record