ISSN 2415-363X

Киселиця С. В.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Хамітов, Н. В.; Киселиця, С. В.; Деркач, О. Л. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Тема искусственного интеллекта представляется одной из наиболее важ-ных в современной философии, науке и технике. Объектом нашего исследования является субъект искусственного интеллекта в форме его материальной оболочки. ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Статтю присвячено аналізу екзистенціалу віри, який зумовлює трансцендуючий характер людського буття і є особливою ідеалізуючою діяльністю, що гармонізує трансценденцію та екзистенцію. Віра усвідомлюється як продуктивний ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних способів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософській думці. Йдеться про фіілософію серця та нагальну необхідність розповсюдження її світоглядного ...
 • Киселиця, С. В. (Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011)
  У статті автор прагне розмежувати поняття філософської та релігійної віри, обґрунтувати духовну значущість будь-якого різновиду віри, оскільки остання є необхідним і визначальним атрибутом людського буття.
 • Киселиця, С. В. (Чернігів: ЧНПУ, 2011)
  Здійснюється спроба виявити софійний статус віри у дослідженнях ранніх слов’янофілів О. С. Хомякова та І. В. Кіреєвського, тим самим ствердити онтологічну і гносеологічну єдність позаминулостолітньої російської та сучасної ...
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015)
  Статтю присвячено встановленню можливостей внутрішньої (психологічної) настанови та волі до гуманності впливати на олюднення (одухотворення) зовнішнього світу через розуміння ефективних форм взаємодії особистості та соціуму, ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013)
  У статті автор прагне з’ясувати природу мудрості, розмежувати поняття віри та надії у контексті софійності світоглядного знання, зголошується визнати духовною цінністю будь-яку форму морального імперативу, оскільки останній ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті автор прагне обґрунтувати фундаментальну роль віри у процесі пізнання світоглядної істини, розмежувати поняття релігійної та філософської віри у структурі знання, зголошується визнати наявність епістемологічних ...
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013)
  У статті йдеться про світоглядну значимість феномену віри як особливої одухотворюючої реальності в умовах колізій сучасного світу. Визначається її статус специфічної екзистенціальної діяльності в межах розбудови ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті досліджується світоглядна значимість віри як екзистенційної реальності на українському підґрунті, двовір’я визначається не як релігійний, а культурний чи-то ментальний феномен. Автор прагне тлумачити проблематику ...
 • Киселиця, С. В. (2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних методів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософії. Йдеться про гуманітарну націленість будь-якої науки та нагальну необхідність розповсюдження її ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Стилос, 2012)
  У статті йдеться про світоглядну значущість віри в українській екзистенціально-антропологічній традиції. Обґрунтовується ідея ментальної різновекторності як виміру загальнолюдських цінностей у вітчизняному соціокультурному ...
 • Киселиця, С. В. (Новосибирск: Издательство НГТУ, 2013)
  Статья посвящена исследованию мировоззренческой значимости веры как особой одухотворяющей реальности. Определяется её статус специфической экзистенциальной деятельности в рамках созидания культурно-антропологического ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: ВІР УАН, 2013)
  Исследуются феномены веры как атрибута сознания и суеверия как её модификации в славянской духовной традиции. В результате их взаимодействия возникает специфическая субъективная реальность, созданная воображением верующего, ...
 • Киселиця, С. В. (Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013)
  Статья посвящена исследованию мировоззренческих оснований веры как особой духовной реальности. Очерчиваются специфические формы её деятельного осуществления в рамках созидания культурно-антропологического пространства. ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: «Видавництво «Гілея», 2015)
  Статтю присвячено аналізу феномену віри, що розглядається як мудрий, продуктивний вихід за межі проблемної життєвої ситуації і є символом внутрішньої сили, а відчай – замкненість в її межах та символ антропологічної ...
 • Киселица, С. В. (Київ: ВІР УАН, 2013)
  Вера исследуется не только как религиозное явление, но и феномен культуры вообще. Это является неопровержимым доказательством присутствия веры в каждой из форм общественного сознания и сфер знания, независимо от их ...