IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я та тривалості життя

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Кичко, І. І.
dc.contributor.author Холодницька, А. В.
dc.date.accessioned 2021-11-25T12:05:59Z
dc.date.available 2021-11-25T12:05:59Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/24422
dc.description Кичко, І. І. Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я та тривалості життя / І. І. Кичко, А. В. Холодницька // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2021. - № 2 (26). - С. 7-17. en_US
dc.description.abstract У статті обґрунтовано, що якість водних ресурсів є одним із вагомих чинників тривалості життя. Система- тизовано джерела забруднення водних ресурсів України, розглянуто категорії стічних вод у розрізі ступеня їх очи- щення. Обґрунтовано за допомогою емпіричних, статистичних методів, а також порівняння, систематизації та узагальнення вплив рівня забруднення водних ресурсів на демографічні процеси та розроблено коригуючі заходи водо- користування щодо запобігання погіршення якості води, негативних наслідків споживання населенням водних ресур- сів. Визначено, що для покращення екологічних показників водних ресурсів України необхідно вирішити такі завдан- ня, як зменшити рівень забруднення стічних вод шляхом реконструкції і ремонту каналізаційних мереж і споруд та використання сучасних технологій очистки води; сприяти на державному рівні формуванню екологічних потреб, що може суттєво зменшити рівень забруднення; створювати програми стимулювання соціальної відповідальності бізнесу за допомогою фінансових, адміністративних важелів. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.relation.ispartofseries Проблеми і перспективи економіки та управління;№ 2(26)
dc.subject водні ресурси en_US
dc.subject якість води en_US
dc.subject тривалість життя en_US
dc.subject трудовий потенціал en_US
dc.subject екологічні потреби en_US
dc.subject раціональне водокористування en_US
dc.subject соціальна відповідальність бізнесу en_US
dc.subject water resources en_US
dc.subject water quality en_US
dc.subject lifetime en_US
dc.subject labor potential en_US
dc.subject environmental needs en_US
dc.subject rational water use en_US
dc.subject social responsibility of business en_US
dc.title Раціональне водокористування в контексті забезпечення населення якісною питною водою, збереження здоров’я та тривалості життя en_US
dc.title.alternative Ational water storage in the context of safety of the population with drinking water, protection of health and triviality of life en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Within the article it is substantiated that the quality of water resources is one of the important factors of life expectancy. Sources of the water resources pollution in Ukraine are systematized, categories of wastewater in terms of the degree of their treatment are considered. Using empirical, statistical methods, the influence of the water pollution level on demographic processes is substantiated; and corrective measures for the water use to prevent deterioration of the water quality, negative consequences of public consumption of water resources by population are developed. It is determined that in order to improve ecological indicators of water resources of Ukraine it is necessary to solve such tasks as: to reduce the level of wastewater pollution by reconstruction and repair of sewerage networks and structures and to use modern water treatment technologies; to promote the formation of environmental needs at the state level, which can significantly reduce the level of pollution; to create programs to stimulate social responsibility of business with the help of financial, administrative levers. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record