IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Особистий продаж у системі комунікаційної діяльності» (на матеріалах ТОВ «МАРКЕТИНГ ГОДС»)

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Отачук, О. Г.
dc.date.accessioned 2023-02-06T09:49:57Z
dc.date.available 2023-02-06T09:49:57Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/26762
dc.description Отачук, О. Г. Особистий продаж у системі комунікаційної діяльності» (на матеріалах ТОВ «МАРКЕТИНГ ГОДС») : випускна кваліфікаційна робота : 075 "Маркетинг" / О. Г. Отачук ; керівник роботи Л. В. Бабаченко ; НУ "Чернігівська політехніка", Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів, 2022. – 84 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена розробці комунікаційної стратегії підприємства із застосуванням особистих комунікацій. У першому розділі розглянуто сутність особистих комунікацій в маркетинговій діяльності, їх переваги та недоліки, визначене місце особистих комунікацій серед комунікаційного комплексу підприємства. Другий розділ присвячений аналізу ринку підприємства, оцінці діяльності ТОВ “МАРКЕТИНГ ГОДС” та особливостям застосування персональних комунікацій. У третьому розділі на основі проведеного аналізу запропоновано стратегію маркетингових комунікацій для підприємства, запропоновано вдосконалення оперативного управління особистими комунікаціями, визначена їх економічна ефективність та вплив на окремі результативні господарські показники. Висновки кваліфікаційної роботи відбивають основні результати вивчення проблеми та пропозиції щодо вдосконалення роботи підприємства. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.subject маркетингові комунікації uk_UA
dc.subject персональний продаж uk_UA
dc.subject особисті комунікації ій uk_UA
dc.subject прямий маркетинг uk_UA
dc.subject ТОВ “МАРКЕТИНГ ГОДС” uk_UA
dc.subject стратегія маркетингових комунікац uk_UA
dc.subject marketing communications uk_UA
dc.subject personal selling uk_UA
dc.subject personal communications uk_UA
dc.subject direct marketing uk_UA
dc.subject MARKETING GOODS LLC uk_UA
dc.subject marketing communications strategy uk_UA
dc.title Особистий продаж у системі комунікаційної діяльності» (на матеріалах ТОВ «МАРКЕТИНГ ГОДС») uk_UA
dc.title.alternative Рersonal selling in the communication activity system uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstractalt1 The qualification work is devoted to the development of the company's communication strategy using personal communications. The first chapter examines the essence of personal communications in marketing activities, their advantages and disadvantages, and determines the place of personal communications among the enterprise's communication complex. The second section is devoted to the analysis of the company's market, the evaluation of the activity of MARKETING GOODS LLC, and the features of the use of personal communications. In the third section, on the basis of the analysis, a marketing communications strategy for the enterprise is proposed, the improvement of the operational management of personal communications is proposed, their economic efficiency and impact on individual effective economic indicators are determined. The conclusions of the qualification work reflect the main results of studying the problem and proposals for improving the company's work. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record