ISSN 2415-363X

Полковниченко Світлана Олександрівна

 

Recent Submissions

 • Полковниченко, С. О. (Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2017)
  У статті розкрито позитивний і негативний вплив зовнішніх державних запозичень на розвиток національної економіки. Досліджено структуру накопичених зовнішніх державних запозичень України. Визначено причини, які активізували ...
 • Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  У посібнику за допомогою схем, графіків, формул лаконічно висвітлено основні мікроекономічні проблеми попиту і пропозиції, умови ринкової рівноваги, наслідки впливу держави на ринкову рівновагу; загальні принципи раціональної ...
 • Нагорний, П. В.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Важлива роль у захисті національних інтересів на європейському векторі зовнішньої торгівлі України відводиться державі. Ключовими напрямками зовнішньоторговельної політики повинні стати подолання сировинного характеру ...
 • Середюк, О. І.; Козловська, С. М.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Мале аграрне підприємництво поки що є важливим товаровиробником сільськогосподарської продукції в Україні. Проте його розвиток потребує суттєвої державної підтримки, спрямованої на вирішення організаційних, фінансових, ...
 • Росохач, О. В.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  В умовах економічної і політичної нестабільності всередині України, конфлікту на сході держави, повільного проведення реформ, втрати російського ринку, основним двигуном українського експорту та джерелом надходження іноземної ...
 • Литвин, Є. К.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Сьогодні в Україні існує безліч проблем, пов’язаних з економічною активністю домогосподарств, адже все більше коштів витрачається домогосподарствами не в інвестування власного капіталу в розвиток держави, а на задоволення ...
 • Козловська, С. В.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Малі підприємства – це основа економіки більшості розвинених країн. Вони є ключовим джерелом робочих місць і благодатним ґрунтом для бізнесових ідей. Україна за багатьма показниками відстає від країн з розвинутою економікою. ...
 • Артозей, О. А.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  У сучасних умовах різко зросло навантаження господарської діяльності на навколишнє природне середовище. Ігнорування екологічних законів зумовило порушення природної рівноваги та деградацію екологічних систем, знизилась ...
 • Середюк, О. І.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Аграрний сектор є важливою складовою частиною економіки України, від рівня розвитку якої залежить підвищення матеріального добробуту і якості життя населення та продовольча безпека держави. Одним із стратегічних факторів ...
 • Кирилюк, Ю. В.; Мекшун, Л. М.; Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  The article defines the main elements of the economic and trade components of the Ukraine-European union association agreement. The general status of the implementation of the Ukraine-European union association agreement ...
 • Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  У статті висвітлено основні джерела та наслідки впливу сільського господарства на навколишнє природне середовище. Проаналізовано екологічні екстерналії інтенсифікації землеробства та розвитку тваринництва в Україні. Визначено ...
 • Полковниченко, С. О. (Lublin : WSEI, 2017)
  Розглянуто вплив туризму на соціально-економічний розвиток України за допомогою таких показників як: сукупний і прямий внесок туризму у ВВП, прямий вплив на зайнятість, величина капітальних інвестицій, частка витрат туристів ...
 • Полковниченко, С. О. (Люблін : WSEI, 2016)
  Розглянуто експортні можливості агровиробництва України. Проаналізовано товарну і географічну структуру експорту аграрної продукції вітчизняних виробників. Досліджено основні проблеми експорту агропродукції та визначено ...
 • Полковниченко, С. О. (Житомир : ЖНАЕУ, 2015)
  Залучення в аграрний сектор великомасштабних інвестицій та ефективне їх використання є визначальним фактором розвитку і підвищення конкурентоспроможності однієї з провідних галузей економіки України.
 • Полковниченко, С. О.; Козловська, С. М.; Середюк, О. І. (2017)
  У статті досліджено структуру та особливості малого підприємництва в аграрній сфері. Визначено сильні й слабкі сторони, можливості й загрози розвитку малого аграрного підприємництва. Проведено аналіз сучасного стану та ...
 • Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  У сучасних умовах однією з пріоритетних, найбільш динамічно прогресуючих та високорентабельних галузей господарювання є туризм. Його розвиток чинить важливий вплив на економічне зростання, зменшення безробіття, вдосконалення ...
 • Полковниченко, С. О. (Гомель : Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 2015)
  Важную роль в развитии экономики любой страны играет сельскохозяйственное производство, которое поставляет на рынок продукты питания и сырье для изготовления предметов потребления. Опыт развитых стран мира показывает, что ...
 • Полковниченко, С. О. (Херсон : вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016)
  В умовах загального падіння економіки України протягом 2014-2015 рр. аграрний сектор характеризується незначним скороченням виробництва продукції і перетворюється в пріоритетний напрямок та перспективну галузь, яка визначає ...
 • Полковниченко, С. О. (Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017)
  Розвиток регіону, його конкурентоспроможність, привабливість для суб’єктів економіки і населення значною мірою залежить від якості інноваційного середовища, яке дає змогу створити умови для ефективного використання наявного ...

View more