IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Колотова, О. О.
dc.date.accessioned 2017-09-12T13:32:50Z
dc.date.available 2017-09-12T13:32:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/14983
dc.description Колотова, О. О. Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів / О. О. Колотова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2015. - № 2 (6). - С. 95-101. en_US
dc.description.abstract У статті досліджується феномен двійництва та його реалізація в мистецтві. Встановлюється, що двійництво – художній прийом, який виконує смислотворчі та формотворчі функції, генетично виріс з міфології та особливої популярності набув у творчості передромантиків, романтиків, постмодерністів та в масовій культурі. У публікації виокремлені та проаналізовані такі модифікації феномену двійництва в художньому творі: герой та його alter ego, інкорпороване у фізичну оболонку; внутрішнє, психологічне «двійництво» суб’єкта; персонажі-близнюки, персонажі-клони; спосіб групування дійових осіб, при якому один герой «віддзеркалює» певні якості іншого; мотив «двосвіття» та блукання персонажів поміж реальностями en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія;№ 2 (6)
dc.subject феномен двійництва en_US
dc.subject ідентичність en_US
dc.subject Інший en_US
dc.subject alter ego en_US
dc.subject «двосвіття» en_US
dc.subject романтизм en_US
dc.subject експресіонізм en_US
dc.subject постмодернізм en_US
dc.subject масова культура en_US
dc.subject феномен двойничества en_US
dc.subject идентичность en_US
dc.subject Другой en_US
dc.subject «двоемирье» en_US
dc.subject экспрессионизм en_US
dc.subject постмодернизм en_US
dc.subject массовая культура en_US
dc.subject "doppelgängers" en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject other en_US
dc.subject the motif of “two world” en_US
dc.subject romanticism en_US
dc.subject expressionism en_US
dc.subject postmodernism en_US
dc.subject popular culturе en_US
dc.title Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів en_US
dc.title.alternative Феномен двойственности в искусстве: расщепленный субъект на грани миров en_US
dc.title.alternative Doppelgängers phenomenon in art: split subject at the worlds en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 В статье исследуется феномен двойничества и его реализация в искусст- ве. Устанавливается, что двойничество - художественный прием, исполняющий смыслообразующие и формообразующие функции, который генетически вырос из мифологии и особую популярность получил в творчестве предромантиков, романтиков, постмодернистов, а также в массовой культуре. В публикации выделены и проанализированы следующие модификации двойничества в художественном произведении: герой и его alter ego, инкорпорированное в физическую оболочку; внутреннее, психологическое «двойничество» субъекта; персонажи-близнецы, персонажи-клоны; способ группировки действующих лиц, при котором один герой «отражает» определенные качества другого; мотив «двоемирья» и блуждания персонажей между реальностями. en_US
dc.description.abstractalt2 The phenomenon of "doppelgängers" and its implementation in the art is examined in the paper. "Doppelgängers" is an artistic technic that performs sense-and formative function. It was originated from mythology and became very popular in romantic and postmodern art and in popular culture. A character and his alter ego, incorporated in a physical shell; internal, psychological "doppelgängers" of a subject; twin characters, clones characters; the motif of “two world” and characters wandering between realities are the modifications of "doppelgängers" in an artwork that have been analyzed in the article. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record