IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Розробка методів та інструментальних засобів верифікації моделей об’єктно-орієнтованих програм

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Богдан, І. В.
dc.date.accessioned 2017-11-27T10:19:05Z
dc.date.available 2017-11-27T10:19:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/15471
dc.description Богдан, І. В. Розробка методів та інструментальних засобів верифікації моделей об’єктно-орієнтованих програм: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / І. В. Богдан. - Чернігів, 2015.- 22 с. en_US
dc.description.abstract В роботі сформульована проблема знаходження помилок в програмному забезпеченні на максимально ранніх етапах його створення і необхідності підвищення якості програм в цілому. Однак, для цього необхідна наявність такого інструментального засобу, який би дозволив виявити і усунути всі групи помилок при створенні UML-діаграм, а дослідження в даній області показали, що такого інструментального засобу не існує на даний момент. Запропонована класифікація помилок на UML-діаграмах, що дозволило використати її при розробці методів верифікації даних діаграм. Запропоновано метод верифікації діаграми послідовності, який заснований на представленні даної діаграми у вигляді абстрактного цифрового автомату, і, на відміну від існуючих, дозволяє знаходити помилки в розгалуженнях на даній діаграмі. Запропоновано метод верифікації діаграми послідовності, який заснований на аналізі відношення сутність-зв’язок, і, на відміну від існуючих, дозволяє знаходити помилки відправки синхронних повідомлень та помилки відправки повідомлень не існуючим об’єктам на даній діаграмі. Запропоновано метод верифікації діаграми компонентів, який заснований на аналізі відношення сутність-зв’язок, і дозволяє знаходити помилки зв’язку між компонентами на даній діаграмі. Удосконалено метод антипатернів верифікації діаграми класів, що дало можливість знаходити помилки в описах абстрактних класів та помилки в описах вкладених класів на даній діаграмі. Удосконалено шляхом введення нових обмежень алгоритм Брона-Кербоша пошуку клік на графах, що дало можливість використати його при пошуку антипатернів на діаграмах класів. Розроблена автоматизована система верифікації моделей об’єктно- орієнтованого програмного забезпечення, в якій комплексно використовуються існуючі та запропоновані підходи і методи верифікації, що дозволяє знайти більшу кількість помилок на UML-діаграмах. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів en_US
dc.subject верифікація en_US
dc.subject модель en_US
dc.subject об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення en_US
dc.subject UML-діаграма en_US
dc.subject верификация en_US
dc.subject модель en_US
dc.subject объектно-ориентированное программное обеспечение en_US
dc.subject UML-диаграмма en_US
dc.subject verification en_US
dc.subject model en_US
dc.subject object-oriented software en_US
dc.subject UML-diagram en_US
dc.title Розробка методів та інструментальних засобів верифікації моделей об’єктно-орієнтованих програм en_US
dc.title.alternative Разработка методов и инструментальных средств верификации моделей объектно-ориентированных программ en_US
dc.title.alternative The development of methods and verification model tools of object-oriented programs en_US
dc.type Autoreferat en_US
dc.description.abstractalt1 В работе сформулирована проблема нахождения ошибок в объектно- ориентированном программном обеспечении на максимально ранних этапах его создания и необходимости повышения качества программ в целом, что достигается прежде всего за счет выполнения верификации еще на этапе создания модели программного обеспечения. Так как в большинстве случаев модель объектно- ориентированного программного обеспечения представляется в виде множества UML-диаграмм, то были проанализированы существующие методы верификации UML-диаграмм, а также проведены исследования существующих инструментальных средств верификации, которые показали, что не существует ни инструментальных средств, ни методов верификации, которые бы позволили выявить все группы ошибок на UML-диаграммах. В результате была предложена собственная классификация ошибок на UML- диаграммах, что дало возможность определить какие именно группы ошибок не находят существующие методы и инструменты верификации, и модифицировать существующие или же предложить собственные методы. Предложен метод верификации диаграммы последовательности, который основан на представлении данной диаграммы в виде абстрактного цифрового автомата, и, в отличие от существующих методов верификации данной диаграммы, позволяет находить ошибки в ветвлениях на ней. Предложен метод верификации диаграммы последовательности, который основан на анализе отношения сущность-связь, и, в отличие от существующих, позволяет находить ошибки отправки синхронных сообщений и ошибки отправки сообщений не существующим объектам на данной диаграмме. Так, предложенный метод проверяет, что уничтожение или создание объектов, которые создаются на время выполнения своих действий, происходит корректно и для них предусмотрены явные сообщение. Также он проверяет выполняет ли объект-отправитель проверку предпосылок объекта-получателя, прежде чем отправлять заранее неприемлемо сообщения. Одновременно с этим проверяется, корректно объект-отправитель прекращает свою деятельность. Так, согласно определению синхронного сообщения действия отправителя блокируются до тех пор, пока он не получит ответ. Предложен метод верификации диаграммы компонентов, который основан на анализе отношения сущность-связь, и позволяет находить ошибки связи между компонентами на данной диаграмме. Усовершенствован путем введения новых ограничений существующий метод антипаттернов верификации диаграммы классов, что позволило находить ошибки в описаниях абстрактных классов и ошибки в описаниях вложенных классов на данной диаграмме. Так, доработанный метод выполняет проверку если в классе присутствует хотя бы один абстрактный метод, то чтобы и класс был абстрактным. Также если класс является вложенным, то данный метод выполняет проверку правильности описания вложенного класса. Усовершенствован путем введения новых ограничений являющийся одним из самых эффективных алгоритм Брона-Кербоша поиска клик на графах, что дало возможность использовать его при поиске особенных конструкций - антипаттернов на диаграммах классов. Для этого каждый антипаттерн был представлен в виде одной или нескольких клик на графе, где графом являлась вся диаграмма классов, а в сам алгоритм было добавлено новое условие, которое проверяет все имеющиеся на графе клики на совпадение с заданными. Разработана автоматизированная система верификации моделей объектно- ориентированного программного обеспечения, в которой комплексно используются существующие и предложенные подходы и методы верификации, что позволяет найти большее количество ошибок на UML-диаграммах en_US
dc.description.abstractalt2 In this paper the problem of finding bugs in software at the earliest stages of its creation is formulated and the need to improve the quality of programs in general. However, it requires the availability of such a tool, which would allow to identify and eliminate all groups of errors while creating UML-diagrams, and the researches in this area have shown that such a tool does not exist at present. A classification of UML-diagram errors is suggested and it lets to use it in developing of verification methods. A method of sequence diagram verification is suggested, which is based on the representation of this diagram as an abstract digital machine, and, unlike the existing ones, lets find the errors in the branches in the given diagram. A method of sequence diagram verification is suggested, which is based on the analysis of the relationship entity-connection, and, unlike the existing ones, allows to find the errors of sending synchronous messages and the errors of sending messages to non-existing objects in the given diagram. A method of component diagram verification is suggested, which is based on the analysis of the relationship entity-connection, and allows to find communication errors between the components in the given diagram. A method of antipatterns of class diagram verification is improved, which has allowed to find the errors in the descriptions of abstract classes and the errors in the descriptions of inserted classes in the given diagram. Bron-Kerbosh algorithm of searching the click in the columns is improved by means of introduction of new restrictions, which has helped to solve the problem of finding special constructions – antipatterns - in the class diagram. An automated system of object-oriented software models verification is developed, which uses the existing and suggested approaches and verification methods in complex, allowing to find more errors in the UML-diagrams en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record