IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Метод діагностики компонентів системи керування безпілотного авіаційного комплексу

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Башинська, О. О.
dc.contributor.author Камак, Ю. О.
dc.contributor.author Нестеренко, С. О.
dc.date.accessioned 2019-05-20T11:36:54Z
dc.date.available 2019-05-20T11:36:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17592
dc.description Башинська, О. О. Метод діагностики компонентів системи керування безпілотного авіаційного комплексу / О. О. Башинська, Ю. О. Камак, С. О. Нестеренко // Технічні науки та технології. – 2018. – № 2 (12). – С. 142-150. en_US
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження. Перспективним напрямком розвитку програмно-апаратних засобів техніч-ного діагностування є використання в їх складі інтелектуальних компонентів. Відомі засоби технічного діагностування орієнтовані на вирішення окремих вузькоспеціалізованих діагностичних задач і не забезпечують достатнього рівня універсальності, тому проблема підвищення ефективності діагностування за рахунок розробки та вдоскона-лення інтелектуальних засобів є актуальною і потребує подальших досліджень. Також актуальним є дослідження впливу різних факторів на роботу компонентів системи керування безпілотного авіаційного комплексу. Постановка проблеми. Сучасні системи керування безпілотним авіаційним комплексом є складними комплексами, в яких відбувається тісна взаємодія різнотипових підсистем. Використання БпАК у високотехнологічних сферах вимагає забезпечення високого рівня надійності функціонування СК БпАК та її компонентів. Одним із засобів підвищення надійності роботи є розробка і впровадження ефективних програмно-апаратних засобів діагностування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині в умовах глобальної автоматизації пристроїв та їх комплексів, питання пошуку несправностей за допомогою автоматизованих систем із кожним днем стає все більш актуальним. Пристрої та їх комплекси стають більш складними та потребують більш глибокої деталізації при пошуку несправно-стей. Саме тому це питання звернуло увагу на себе багатьох науковців. Так, наприклад, Є. В. Нікітенко неодноразово звертав увагу на вивчення проблем автоматизованого пошуку несправностей в електронних приладах [1; 2]. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розробка науково обґрунтованої методології технічної діагностики елементів системи керування БпАК. Постановка завдання. Розробка методу діагностування компонентів СК БпАК на базі узагальненої матема-тичної моделі програмно-апаратного пристрою діагностики. Виклад основного матеріалу. Для проведення технічної діагностики компонентів системи керування БпАК пропонується метод, що розглядає кожен елемент СК БпАК у вигляді орієнтованого графа причинно-наслідкових зв’язків. Розроблено алгоритм програмного компонента діагностичної системи СК БпАК. Висновки відповідно до статті. Сформульовано та надано математичний опис методу технічної діагности-ки елементів СК БпАК. Наведено алгоритм програмного компонента діагностичної системи СК БпАК. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.subject безпілотні літальні апарати en_US
dc.subject безпілотні авіаційні комплекси en_US
dc.subject система керування БпАК en_US
dc.subject надій-ність en_US
dc.subject діагностування en_US
dc.title Метод діагностики компонентів системи керування безпілотного авіаційного комплексу en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record