IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інженерно-геологічні дослідження ділянки (мікрорайон «масани» в чернігові) між вулицями красносільського та глібова під будівництво багатоповерхових житлових будинків

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Іванишин, В. А.
dc.contributor.author Бугай, В. Г.
dc.date.accessioned 2019-09-17T09:23:49Z
dc.date.available 2019-09-17T09:23:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18122
dc.description Іванишин, В. А. Інженерно-геологічні дослідження ділянки (мікрорайон «Масани» в Чернігові) між вулицями Красносільського та Глібова під будівництво багатоповерхових житлових будинків / В. А. Іванишин, В. Г. Бугай // Технічні науки та технології. - 2019. - № 2 (16). - С. 203-216. en_US
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження. Інженерно-геологічні дослідження під будівництво будь-якого об’єкта є обов’язковими, а тому завжди актуальні. Постановка проблеми. Поширення, товщини й літологія четвертинних відкладів на території Чернігова час- то змінюються на площі та в розрізі (по глибині), що становить небезпеку при будівництві різних будівель чи споруд. Для забезпечення стійкості збудованих об’єктів потрібно перед початком будівництва детально вивчати інженерно-геологічні умови будівництва. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації, які б стосувалися теми статті, відсутні. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Загальною складною недостатньо вирішеною проблемою для території Чернігова, Чернігівської області є поширення, товщини та літологія четвертинних відкладів. Постановка завдання. Детальне дослідження геологічної будови ділянки в мікрорайоні «Масани», між вулицями Красносільського та Глібова (до вулиці Андрусенка) під будівництво багатоповерхових житлових будинків. Виклад основного матеріалу. За геоморфологічними ознаками ділянка робіт розташована на Чернігівсько- Городянській моренно-зондровій рівнині. Геологічний розріз ділянки до глибини 18 м складений сучасними техногенними, верхньо- і ередньочетвертинними та неогеновими відкладами. У ньому за результатами буріння, статичного зондування та лабораторних досліджень виділено 11 інженерно-геологічних елементів. Ділянка досліджень за складністю інженерно-геологічних умов відноситься до ІІ категорії. Висновки відповідно до статті. За результатами виконаних досліджень встановлено, що товща ґрунтів у ро- зрізі та на площі неоднорідна. Ґрунти ІГЕ-3-6 просідні при додаткових навантаженнях. Ґрунтові води, які знахо- дяться на глибині 4,2-8,1 м, при інтенсивних атмосферних опадах і таненні снігу можуть піднятися до глибини 1,4 м. При проектуванні будівель, споруд через можливе підтоплення території потрібно передбачити гідроізоля- цію фундаментів і підлог підвалів, регулювання поверхневого стоку, облаштування водонесучих комунікацій для за- побігання втрат води. Вода до всіх марок бетонів і цементів, арматури залізобетонних конструкцій неагресивна. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries 2;
dc.subject відклади en_US
dc.subject ґрунти en_US
dc.subject горизонти en_US
dc.subject інженерно-геологічні елементи en_US
dc.subject свердловина en_US
dc.subject статичне зондування ґрунтові води en_US
dc.title Інженерно-геологічні дослідження ділянки (мікрорайон «масани» в чернігові) між вулицями красносільського та глібова під будівництво багатоповерхових житлових будинків en_US
dc.title.alternative Engineering-geological researches of the site (microdistrict "masany" in chernihiv) between the krasnoselsky and glebov streets for the construction of multi-storey residential buildings en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Relevance of the topic. Engineering-geological researches for the construction of any object obligatory therefore are always relevant. Formulation of the problem. The distribution, thickness and lithology of Quaternary sediments on the territory of Chernihiv often change by area in the incision (on depth), what is dangerous in the construction of various buildings or structures. To provide the fastness of constructed objects, it is necessary to study in detail the geological conditions of construction before the start of the construction. Analysis of recent researches and publications. Publications that relate to the topic of the article are missing. Emphasizing of previously unexplored parts of a common problem. A common complex problem that is not sufficiently solved for the territory of Chernihiv, Chernihiv region is the distribution, thickness and lithology of the Quaternary sediments. Statement of a task. Detailed researches of the geological structure of the site in microdistrict "Masany" in Chernihiv between the Krasnoselsky and Glebov streets (to Andrusenko Street) for the construction of multi-storey residential buildings. Statement of the main material. According to geomorphological features, the site of work is located on the Chernigov-Gorodnya moreno-zander plain. The geological incision of the site to a depth of 18 m is composed of modern man-made, upper- and mid-Quaternary, Neogene sediments. In it, according to the results of drilling, static sounding and laboratory research, 11 engineering-geological elements were identified. The area of research on the complexity of engineering and geological conditions belongs to the second category. Conclusions according to the article. According to the results of the studies performed, it has been established that the thickness of the soil (sediment) in the section and in area is not uniform. Soils IGE-3-6 subside with additional loads. Groundwater, which is located at a depth of 4.2 - 8.1 m, during intense precipitation and melting snow can rise to a depth of 1.4 m. When designing buildings and structures, there is possibility of flooding of the territory therefore, it is necessary to provide for waterproofing foundations and basements, water regulation of surface runoff, arrangement of water-carrying communications in order to prevent water losses. Water is non-aggressive to all brands of concrete and cement, reinforcement of reinforced concrete structures. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record