IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Проблеми забезпечення водокористування садівничих товариств чернігівщини в сучасних умовах

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Терещук, О. І.
dc.contributor.author Мовенко, В. І.
dc.date.accessioned 2020-02-10T08:53:11Z
dc.date.available 2020-02-10T08:53:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18707
dc.description Терещук, О. І. Проблеми забезпечення водокористування садівничих товариств чернігівщини в сучасних умовах / О. І. Терещук, В. І. Мовенко // Технічні науки та технології. - 2019. - № 3 (17). - С.284-291. en_US
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження. У зв’язку з введенням у дію Закону України № 1830 від 07.02.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержання документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» змінився порядок надання дозволів на спеціальне водокористування, що потребує досліджень та розрахунків водокористування та водовідведення відповідних водокористувачів. Постановка проблеми. Для отримання дозвільних документів щодо спеціального водокористування водокористувачі повинні виконати дослідження й розрахунки потреби у воді та оцінку обсягів водокористування відповідних садівничих товариств та надати технічну документацію в дозвільний центр. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, присвячені проблемам водокористування та водовідведення в сучасних умовах. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потреби у воді та оцінка обсягів водокористування садівничих товариств, відповідно до сучасних нормативних документів, не досліджені й не визначені. Постановка завдання. Розглянуті дослідження і розрахунки потреб у воді та оцінка обсягів водокористування відповідних садівничих товариств та рекомендації щодо природоохоронних заходів. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто питання вирішення проблем спеціального водокористування садівничих товариств, дослідження й розрахунки їхніх потреб у воді та оцінка обсягів водокористування, запропоновані необхідні природоохоронні заходи. Висновки відповідно до статті. Проведені дослідження садівничих товариств дозволили визначити поливну площу, потреби у воді на поливання садівничих ділянок та обсяги їх водокористування. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries 3;
dc.subject спеціальне водокористування en_US
dc.subject потреби у воді en_US
dc.subject обсяги водокористування en_US
dc.subject special water use en_US
dc.subject requirements of water en_US
dc.subject water use volumes en_US
dc.title Проблеми забезпечення водокористування садівничих товариств чернігівщини в сучасних умовах en_US
dc.title.alternative Problems of water use of gardening societies of chernihivshchyna in modern conditions en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Urgency of the research. Due to the enforcement of the law of Ukraine No. 1830 of 07.02.2017 "About introduction of amendments to some acts of Ukraine which govern the relations connected with obtaining documents of allowing character on special water use", the order of obtaining permissions to special water use changed that demands researches and calculations of water use and water disposal of the corresponding water users. Target setting. For obtaining allowing documents for special water use water users have to execute researches and calculations of requirement of water and assessment of volumes of water use of the studied garden associations and to submit technical documentation to the allowing center. Actual scientific researches and issues analysis. The last publications in open access devoted to problems of water use and water disposal in modern conditions were considered. Uninvestigated parts of general matters defining. Requirements in water and estimation of volumes of water consumption of societies of gardener in obedience to modern normative documents not investigational. The research objective. Researches and calculations of requirement of water, assessment of volumes of water use of the relevant garden associations and the recommendation about questions of conservation are considered. The statement of basic materials. In article questions of the solution of problems of water use of garden associations, researches and calculations of requirement of water and assessment of volumes of water use are considered, necessary recommendations about questions of conservation are offered. Conclusions. The conducted researches of territories of garden associations allowed to determine the irrigation area, requirements of water for watering of garden sites and volumes of their water use. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record