IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Оліфіренко, Л. Д.
dc.contributor.author Рудяк, М. О.
dc.date.accessioned 2020-10-05T19:22:49Z
dc.date.available 2020-10-05T19:22:49Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/19896
dc.description Оліфіренко, Л. Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів / Л. Оліфіренко, М. Рудяк // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2020. - № 1 (21). - С.20-37. en_US
dc.description.abstract Проаналізовано синтез ринку праці, зайнятості населення, міграційних процесів, їх інституціональне регулювання з позиції розвиненості інститутів громадянського суспільства щодо корисності використання їхнього ресурсного потенціалу в подоланні негативних явищ у цій сфері. Оскільки міграційні процеси являють собою комунікацію, яка супроводжується економічною, соціальною, культурно-інформативною мотивацією, що відбивається в економічному розвитку країн-донорів та країн-реципієнтів, це потребує застосування відповідних методів дослідження. У статті розглянуто та зіставлено критерії структурних змін ринку праці, зайнятості населення, міграційних процесів зі ступенем розвиненості інститутів громадянського суспільства як суб’єктів правовідносин, які самостійно, без обтяжливих витрат для бюджетів, на відміну від інших організацій, або в партнерстві з органами державної влади, органами місцевого самоврядування спроможні надавати консультативні, соціальні та інші суспільно важливі послуги. Розглядаючи ресурсний потенціал інститутів громадянського суспільства, автори зазначають, що через складність та різноманіття міграційних процесів та їхню латентність, економічний розвиток України треба розглядати в аспектах інтенсифікації міграції, що вимагає координації діяльності всіх державних і громадських структур, зосереджених на її вирішенні. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries ;№ 1 (21)
dc.subject ринок праці en_US
dc.subject зайнятість населення en_US
dc.subject людський капітал en_US
dc.subject людський потенціал en_US
dc.subject рівень життя en_US
dc.subject міграція en_US
dc.subject міграційні процеси en_US
dc.subject міграційна політика en_US
dc.subject інститути громадянського суспільства en_US
dc.subject інституціональні механізми en_US
dc.subject рынок труда en_US
dc.subject занятость населения en_US
dc.subject человеческий капитал en_US
dc.subject человеческий потенциал en_US
dc.subject уровень жизни en_US
dc.subject миграция en_US
dc.subject миграционные процессы en_US
dc.subject миграционная политика en_US
dc.subject институты гражданского общества en_US
dc.subject институциональные механизмы en_US
dc.subject labor market en_US
dc.subject employment en_US
dc.subject human capital en_US
dc.subject human potential en_US
dc.subject standard of living en_US
dc.subject migration en_US
dc.subject migration processes en_US
dc.subject migration policy en_US
dc.subject civil society institutions en_US
dc.subject institutional mechanisms en_US
dc.title Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів en_US
dc.title.alternative Использование ресурсного потенциала институтов гражданского общества по регулированию занятости населения и миграционных процессов en_US
dc.title.alternative Using of resources' potential of civil society institutions for regulation of population employment and migration processes en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Проанализирован синтез рынка труда, занятости населения, миграционных процессов, их институциональное регулирование с позиции развитости институтов гражданского общества относительно полезности использования ресурсного потенциала в преодолении негативных явлений в этой сфере. Поскольку миграционные процессы представляют собой коммуникацию, которая сопровождается экономической, социальной, культурноинформативной мотивацией, что отражается в экономическом развитии стран-доноров и стран-реципиентов, это требует применения соответствующих методов исследования. В статье рассмотрены и сопоставлены критерии структурных изменения рынка труда, занятости населения, миграционных процессов со степенью развитости институтов гражданского общества как субъектов правоотношений, которые самостоятельно, без обременительных расходов для бюджетов, в отличие от других организаций, или в партнерстве с органами государственной власти, органами местного самоуправления способны оказывать консультативные, социальные и другие общественно важные услуги. Рассматривая ресурсный потенциал институтов гражданского общества, авторы отмечают, что из-за сложности и многообразия миграционных процессов и их латентности, экономическое развитие Украины следует рассматривать в аспектах интенсификации миграции, что требует координации деятельности всех государственных и общественных структур, сосредоточенных на ее решении en_US
dc.description.abstractalt2 The authors of the article analyze the synthesis of the labour market, employment, migration processes, and their institutional regulation from the perspective of the development of civil society institutions by the usefulness of using their resource potential in overcoming negative phenomena in this area. Since migration processes are communication, which it's accompanied by economic, social, cultural and informative motivation, which it's reflected in the economic development of donor-countries and recipient-countries, is required using of appropriate research methods. The criteria's of structural changes in the labour market, employment, migration processes are discussed in the article. There are compared with the degree of development of civil society institutions as subjects of legal relations, which independently, without burdensome expenses for budgets, unlike other organizations, or in partnership with governance authorities and local self-government are able to provide advisory, social and other socially important services. Considering the resource potential of civil society institutions, the authors note that due to the complexity and diversity of migration processes and their latency, the economic development of Ukraine should be considered in the intensification aspects of migration, which requires coordination of the activities of all governments' and public' structures focusing on their solution en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record