IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ревко, А. М.
dc.contributor.author Приходько, Н. В.
dc.date.accessioned 2021-11-25T12:35:06Z
dc.date.available 2021-11-25T12:35:06Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/24423
dc.description Ревко, А. М. Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України / А. М. Ревко, Н. В. Приходько // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 2 (26). – С. 18-24. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню сутності безробіття та визначенню його соціально-економічних наслідків. Встановлено базові фактори, що спричиняють безробіття в Україні. Проаналізовано чисельність безробітного населення в регіонах України у 2019 році. Проведено дослідження з метою визначення ставлення молоді м. Чернігова до проблеми безробіття, розуміння цього соціально-економічного явища та його наслідків. Доведено, що безробіття призводить до ряду негативних соціально-економічних наслідків та підвищує рівень соціальної на- пруги серед населення регіонів України. Виявлено, що значний негативний вплив на поширення безробіття в регіонах України мала пандемія COVID-19. Встановлено, що безробіття має суттєві соціально-економічні наслідки, серед яких виділено: зростання злочинності; зниження рівня життя населення регіонів; зниження професійної кваліфіка- ції працівників; трудова міграція населення; збільшення числа самогубств та поширення психічних захворювань се- ред безробітних. Обґрунтовано, що ключовими напрямами подолання безробіття в регіонах України має бути: лега- лізація тіньової зайнятості; популяризація та державна підтримка самозайнятості; розвиток дуальної освіти; зниження податків для підприємств та інтеграція осіб з особливими потребами до ринку праці. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" en_US
dc.relation.ispartofseries Проблеми і перспективи економіки та управління;№ 2 (26)
dc.subject безробіття en_US
dc.subject фактори безробіття en_US
dc.subject людський потенціал en_US
dc.subject робоча сила en_US
dc.subject дуальна освіта en_US
dc.subject соціальне підприємництво en_US
dc.subject unemployment en_US
dc.subject unemployment factors en_US
dc.subject human potential en_US
dc.subject workforce en_US
dc.subject dual education en_US
dc.subject social entrepreneurship en_US
dc.title Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України en_US
dc.title.alternative Socio-economic consequences of unemployment of the population in the regions of Ukraine en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 The article is devoted to the study of the essence of unemployment and determining its socio-economic consequences. The basic factors that cause unemployment in Ukraine have been identified. The number of unemployed population in the regions of Ukraine in 2019 is analyzed. A study was conducted to determine the attitude of young people in Chernihiv city to the problem of unemployment, understanding of this socio-economic phenomenon and its consequences. It is proved that unemployment leads to a number of negative socio-economic consequences and increases the level of social tension among the population of the regions of Ukraine. It was found that the COVID-19 pandemic had a significant negative impact on the spread of unemployment in the regions of Ukraine. It is established that unemployment has significant socio-economic con- sequences, among which are: the growth of crime; declining living standards of the population of the regions; reduction of professional qualification of employees; labor migration; increasing the number of suicides and the spread of mental illness among the unemployed. It is substantiated that the key areas for overcoming unemployment in the regions of Ukraine should be: legalization of shadow employment; promotion and state support of self-employment; development of dual education; reduction of taxes for enterprises and integration of people with special needs into the labor market. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record