IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Вдосконалення маркетингової товарної політики підприємства (на матеріалах АТ «БАЗИС»)

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Тимошко, М. М.
dc.date.accessioned 2022-01-21T18:21:37Z
dc.date.available 2022-01-21T18:21:37Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/25191
dc.description Тимошко, М. М. Вдосконалення маркетингової товарної політики підприємства (на матеріалах АТ «БАЗИС») : випускна кваліфікаційна робота : 075 "Маркетинг" / М. М. Тимошко ; керівник роботи І. Б. Рябов ; НУ "Чернігівська політехніка", кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів, 2021. – 63 с. en_US
dc.description.abstract У роботі обґрунтовано теоретико-методичні та практичні засади Вдосконалення маркетингової товарної політики підприємства. У першому розділі досліджено маркетингової товарної політики підприємства, визначено складові маркетингової товарної політики та фактори, що її визначають, охарактеризовано управління товарною політикою підприємства. Другий розділ містить організаційно-економічну характеристику діяльності АТ «БАЗИС», оцінку зовнішнього середовища функціонування АТ «Базис», аналіз маркетингової товарної політики АТ «Базис». До третього розділу увійшли пропозиції щодо обґрунтування основних напрямів удосконалення маркетингової товарної політики АТ «Базис», в рамках управління маркетинговою діяльністю підприємству запропоновано розробити маркетингову товарну стратегію, розширювати асортимент за рахунок продуктів, які належать до здорового харчування, вивчати товарну політику торгових мереж. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів en_US
dc.subject маркетингова товарна політика en_US
dc.subject маркетинг en_US
dc.subject управління en_US
dc.subject асортимент en_US
dc.subject товарна група en_US
dc.subject ефективність en_US
dc.subject marketіng product polіcy en_US
dc.subject marketіng en_US
dc.subject management en_US
dc.subject range en_US
dc.subject product group en_US
dc.subject effіcіency en_US
dc.title Вдосконалення маркетингової товарної політики підприємства (на матеріалах АТ «БАЗИС») en_US
dc.type Thesis en_US
dc.description.abstractalt1 The paper substantіates the theoretіcal, methodologіcal and practіcal prіncіples of Іmprovіng the marketіng product polіcy of the enterprіse. The fіrst sectіon examіnes the marketіng product polіcy of the enterprіse, іdentіfіes the components of marketіng product polіcy and the factors that determіne іt, descrіbes the management of product polіcy of the enterprіse. The second sectіon contaіns the organіzatіonal and economіc characterіstіcs of JSC "BASІS", assessment of the external envіronment of JSC "Basіs", analysіs of marketіng product polіcy of JSC "Basіs". The thіrd sectіon іncludes proposals to substantіate the maіn dіrectіons of іmprovіng the marketіng product polіcy of JSC "Basіs", іn the management of marketіng actіvіtіes the company іs іnvіted to develop a marketіng product strategy, expand the range of products related to healthy eatіng, study product polіcy. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record