IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ISSN 2415-363X

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Recent Submissions