IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ISSN 2415-363X

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Recent Submissions