ISSN 2415-363X

Шевченко Ганна Миколаївна

Recent Submissions

 • Шевченко, Г. М. (Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014)
  Проаналізовано основні проблеми, які пов’язані з можливістю реалізації свободи людини, як невід’ємного атрибуту демократичного суспільства, в умовах сучасного соціуму. Зазначається, що свобода людини постає як результат ...
 • Шевченко, Г. М. (Київ : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009)
  Проаналізовано проблему феномену відчуження у знеособлюючих тенденціях масової культури. Розглядається питання руйнації соціальних стосунків людини не через революційну практику, а завдяки контролю з боку коду сигнифікації, ...
 • Шевченко, Г. М. (Київ : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Висвітлюються сучасні виклики соціокультурній комунікації в інформаційному суспільстві, їх вплив на способи життєдіяльності та соціокультурні орієнтири людей. Проаналізовано можливі наслідки такого впливу для побудови ...
 • Шевченко, Г. М. (Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014)
  Висвітлюється актуальність проблематики соціального відчуження як суперечливого соціально-культурного феномена, який формується в сфері відносин індивіда з суспільством. Підкреслюється, що означена проблема не обмежена ...
 • Шевченко, Г. М. (Київ : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014)
  Висвітлюється пріоритетне значення соціокультурних детермінант у процесі становлення механізму «відчуження-привласнення» як одного з основних протиріч буття сучасної людини, аналізуються особливості масового суспільства ...
 • Шевченко, Г. М. (Київ : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2013)
  Розглядаються особливості соціально-філософського осмислення поняття «відчуження» та «привласнення» українськими науковцями. Висвітлюється трансформація поглядів на їх сутність, форму та особливості проявів у сучасних ...
 • Шевченко, Г. М. (Київ : ВІР УАН, 2010)
  Висвітлюється особливості комунікативного дискурсу в умовах сучасності та їх вплив на прояви відчуження й можливості його подолання. Аналізується процес комунікації, що набуває значення універсальної реальності суспільного буття.
 • Шевченко, Г. М. (Київ : ВІР УАН, 2009)
  Аналізується неомарксистський дискурс феномену відчуження на прикладі праць теоретиків Франкфуртської школи. Розглядається проблематика парадоксальної ситуації сучасності: чим більш реальним стає створений людиною світ, ...
 • Шевченко, Г. М. (Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014)
  Розглядаються особливості адаптації особистості до мінливої дійсності засобами ігрових практик, які є результатом нелінійної динаміки сучасної соціокультурної реальності та зазначається, що граїзація формує новий соціальний ...
 • Гриценко, Л. Л.; Шевченко, Г. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2016)
  The possibilities of implementing public-private partnership are considered in the recreational area of Ukraine. The mechanism of public-private partnership is proposed, aimed at socio-economic balancing recreation that ...
 • Шевченко, Г. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2017)
  Обґрунтовано методологічні положення щодо прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації в системі управління національною економікою, що є основою для формування нової концепції здійснення прогностичного оцінювання та ...