ISSN 2415-363X

2016

Recent Submissions

 • Жарій, Я. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розглянуто проблеми банківської системи України у складних економічних умовах та виявлені основні причини проблемності вітчизняних банків. Запропоновано методичний інструментарій для оцінювання рівня фінансової безпеки ...
 • Ільчук, В. П.; Штирхун, Х. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  The article analyzes the main directions of state policy in the sphere of production and circulation of organic products in Ukraine. The size of expenses on establishing the organic enterprise is determined. The system of ...
 • Карабаза, І. А.; Кальонова, А. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Визначено позитивні та негативні наслідки кредитної політики окремих країн Європи та Латинської Америки. Проведено аналіз показників заборгованості груп країн, досліджено динаміку міжнародного кредитування та державного ...
 • Кальченко, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  The article outlines the relevance of insuring financial sustainability of enterprise as being one of the most important functions of financial management of contemporary business units; scientific approaches in defining ...
 • Хоменко, І. О.; Концева, В. В.; Бойко, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено методичні підходи до проведення діагностики кризового стану підприємства, наведено методику аналізу ознак банкрутства та оцінювання санаційної спроможності підприємств з метою превентивного антикризового управління. ...
 • Холодницька, А. В.; Недєй, А. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено й проаналізовано продуктивність праці, її вплив на фінансові результати підприємств харчової промисловості.
 • Удалих, О. О (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено теоретичні основи бюджетування як методу економічного управління діяльністю підприємства. Доведено, що в сучасних умовах бюджетування спрямовано на підвищення ефективності його діяльності в поточному періоді та ...
 • Грапко, Н. В.; Абрамова, А. С.; Жаворонок, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розкрито економічний зміст, елементи та значення системи адміністрування податків у формуванні доходів зведеного бюджету держави, оскільки необхідність узагальнення теоретико-методичних аспектів функціонування вітчизняної ...
 • Садчикова, І. В.; Садчиков, В. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розглянуто формування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Виявлено основні особливості складових інформаційно-аналітичної діяльності та визначено послідов- ність ...
 • Ільчук, В. П.; Пазюк, В. Л. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Показана важливість участі держави у процесах створення та просування винного бренда та визначені джерела їх фінансування. Проаналізовано зарубіжний досвід державної підтримки процесів створення та просування винного бренда.
 • Ільчук, В. П.; Ануля, В. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку України в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Проаналізовано основні показники діяльності страхових компаній, виявлено проблеми ...
 • Деркач, А. О.; Корнєєва, М. В.; Абакуменко, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Визначено сутність діджиталізації, обґрунтовано проблеми та перспективи розвитку діджиталізації вітчизняного банківського сектору. Визначено вимоги до банків з погляду клієнта, інвестора та самого банку.
 • Шкарлет, С. М.; Дубина, М. В.; Тунік, М. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено основні тенденції розвитку страхового ринку України з урахуванням наявної статистичної інформації щодо діяльності страхових компаній. Також запропоновано методичні засади застосування індексного аналізу до ...
 • Панченко, О. І.; Савченко, Т. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Стаття присвячена розгляду проблем функціонування ринку перестрахування в Україні. У дослідженні сформульовано авторське визначення процесу перестрахування, розкрито роль та значення перестрахування для подальшого розвитку ...
 • Лавров, Р. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Исследовано генезис и специфику понятия «аутсорсинг», основные виды аутсорсинговых услуг и возможности их получения с целью усиления конкурентных позиций банка на финансовом рынке. Обобщено движущие мотивы и подробно ...
 • Шишкіна, О. В.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено сутність грошової маси та її структурних елементів, розглянуто питання насиченості економіки грошима, проведено діагностику зміни структури й обсягу грошової маси і визначено вплив зазначених змін на ...
 • Зеленська, О. О.; Зеленський, С. М.; Алєшугіна, Н. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Здійснено критичний аналіз нормативно-правового забезпечення бюджетної підтримки агарної сфери в Україні. Визначено недоліки окремих положень законодавчих актів та проблеми, що виникають у процесі їх застосування на ...