ISSN 2415-363X

2017

Recent Submissions

 • Пaлійчук, Є. C.; Глебa, O. C.; Cтець, М. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття пpиcвяченa питaнням визнaчення міcця кoнтpoлінгу в cиcтемі упpaвління підпpиємcтвoм. Більшіcть учених-екoнoміcтів у гaлузі упpaвління тa фінaнcoвoгo менеджменту під кoнтpoлінгoм poзуміють функціoнaльну cиcтему ...
 • Кальченко, О. М.; Дзюба, А. В.; Цимбал, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Сучасні умови господарювання зумовлюють посилення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. Це вимагає розвитку теоретичних засад щодо сутнісного ...
 • Хоменко, І. О.; Садчикова, І. В.; Сердюк, І. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано детермінанти фінансування авіаційної галузі України, розглянуто джерела фінансування. Представлено аналіз інвестування пасажирського, вантажного та космічного авіаційного транспорту. Визначено, що ...
 • Дерій, Ж. В.; Завгородня, Н. В.; Самко, О. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Підвищення ефективності виробництва харчової промисловості є стратегічним завданням для країни, вирішення якого забезпечить умови для збільшення та покращення кількісних та якісних показників розвитку її економіки. ...
 • Поліщук, Є. А.; Дубина, П. В.; Паплик, В. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті представлені результати дослідження, що стосуються розвитку консалтингу як нетрадиційної послуги банків. Для зручності аналізу банки було поділено на групи державних і приватних банків; вітчизняних та зарубіжних ...
 • Винниченко, Н. В.; Люльов, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто вплив Договору про стабільність, координацію і управління в економічному і валютному союзі на застосування фіскальних правил у країнах ЄС. Визначено, що ключової складовою цього договору, яка встановлює ...
 • Гонта, О. І.; Дубина, М. В.; Пархоменко, І. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти функціонування кредитної системи у межах національної економіки. Зокрема, ідентифіковано два наукові підходи до вивчення окресленої системи, наведено її основні інститути, які були ...
 • Вербицька, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  The article highlights the European funding strategies of higher education. The financial autonomy of higher educational establishments as the most efficient academic instruments for the implementation of their purposes ...
 • Холявко, Н. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано актуальні тенденції фінансування вищих навчальних закладів в Україні з наголосом на фінансових аспектах реалізації науково-дослідної діяльності. На основі дослідження типових моделей і схем фінансування ...
 • Забаштанський, М. М.; Роговий, А. В.; Євтушенко, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті висвітлюються сучасні аспекти розвитку системи фінансових відносин шляхом активізації концесійних відносин в Україні. Доведено необхідність підвищення ефективності управління державним та комунальним секторами ...
 • Абакуменко, О. В.; Самусевич, Я. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено аналіз основних джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів України за період останніх 10 років. Досліджено зміни в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів, розглянуто роль місцевих ...
 • Шишкіна, О. В.; Жук, О. С.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Досліджено сутність і зміст дефініції «інфляційне таргетування». Визначено основні чинники і передумови застосування режиму інфляційного таргетування Національним банком України. Сформульовано імовірні позитивні і негативні ...
 • Кичко, І. І.; Борисенко, Л. І.; Губа, І. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних та організаційно-економічних проблем реалізації соціальних функцій держави через Фонд соціального страхування. Розглянуто механізм формування доходів бюджету Фонду ...
 • Шишкіна, О. В.; Баранець, А. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто дефініцію «фінансова діяльність підприємства». Уточнено сутність поняття «фінансова діяльність підприємства». Структуровані цілі, завдання і напрями фінансової діяльності, уточнено їх сутність і зміст. Досліджено ...
 • Русан, В. М.; Ніколюк, О. В.; Лівінський, А. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано структуру виробництва сільськогосподарської продукції, розкрито питання фінансової підтримки аграрного сектору національної економіки з боку держави, визначено проблеми продовольчої безпеки України. ...
 • Індус, К. П.; Рябець, М. Ф.; Гарагонич, В. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства через призму сутнісного розуміння фінансового потенціалу країни та її регіонів. Зазначено, що фінансовий потенціал є спроможністю підприємства ...
 • Жаворонок, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті досліджено різні підходи до класифікації банківських послуг та визначено, що найпоширенішим з підходів до класифікації банківських послуг є їх поділ на традиційні та нетрадиційні. Виокремлено причини виникнення ...
 • Хуторна, М. Е. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті чітко виокремлено детермінантні ознаки забезпечення фінансової стабільності поряд з іншими управлінськими процесами у загальній системі менеджменту кредитних установ. Визначено суб’єктно-об’єктний склад процесу ...
 • Жежерун, Ю. В.; Бартош, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Відновлення кредитування реального сектору економіки відіграє ключову роль у зростанні конкурентоспроможності національної економіки. У статті досліджено особливості банківського кредитування реального сектору економіки в ...
 • Костогриз, В. Г.; Соколенко, В. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Within the article, modern approaches to the interpretation of defining the essence of the concept of “banking competition" was provided and the author's definition of the above category was proposed. In addition, a ...

View more