ISSN 2415-363X

Фінансові дослідження. — 2017. — №1 (2)

 

Recent Submissions

 • Шишкіна, О. В.; Баранець, А. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто дефініцію «фінансова діяльність підприємства». Уточнено сутність поняття «фінансова діяльність підприємства». Структуровані цілі, завдання і напрями фінансової діяльності, уточнено їх сутність і зміст. Досліджено ...
 • Русан, В. М.; Ніколюк, О. В.; Лівінський, А. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано структуру виробництва сільськогосподарської продукції, розкрито питання фінансової підтримки аграрного сектору національної економіки з боку держави, визначено проблеми продовольчої безпеки України. ...
 • Індус, К. П.; Рябець, М. Ф.; Гарагонич, В. Г. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті розглянуто окремі аспекти формування фінансового потенціалу підприємства через призму сутнісного розуміння фінансового потенціалу країни та її регіонів. Зазначено, що фінансовий потенціал є спроможністю підприємства ...
 • Жаворонок, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті досліджено різні підходи до класифікації банківських послуг та визначено, що найпоширенішим з підходів до класифікації банківських послуг є їх поділ на традиційні та нетрадиційні. Виокремлено причини виникнення ...
 • Хуторна, М. Е. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті чітко виокремлено детермінантні ознаки забезпечення фінансової стабільності поряд з іншими управлінськими процесами у загальній системі менеджменту кредитних установ. Визначено суб’єктно-об’єктний склад процесу ...
 • Жежерун, Ю. В.; Бартош, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Відновлення кредитування реального сектору економіки відіграє ключову роль у зростанні конкурентоспроможності національної економіки. У статті досліджено особливості банківського кредитування реального сектору економіки в ...
 • Костогриз, В. Г.; Соколенко, В. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Within the article, modern approaches to the interpretation of defining the essence of the concept of “banking competition" was provided and the author's definition of the above category was proposed. In addition, a ...
 • Тульчинська, С. О.; Погребняк, А. Ю. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  The article analyzes the banking system of Ukraine. Established in recent history, a decline in commercial banks at the beginning of 2016 their number was 111 banks, including 43 of which are banks with foreign capital. ...
 • Тарасенко, О. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено наукове дослідження сучасного стану депозитного ринку. Виявлено, що до депозитних установ відповідно до чинного законодавства України можна віднести банківські установи, кредитні спілки та фінансові ...
 • Пілевич, Д. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано теоретичні засади функціонування інформаційної інфраструктури кредитного ринку, розглянуто сутність кредитного ринку та інформаційної інфраструктури як окремих об’єктів пізнання. Це дослідження ...
 • Мініна, О. В.; Шадура-Никипорець, Н. Т. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню одного з найпотужніших джерел інвестиційних ресурсів для модернізації національної економіки – заощаджень домашніх господарств. Проаналізовано динаміку і тенденції заощаджень домашніх господарств ...
 • Садчикова, І. В.; Штирхун, Х. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  In the article, the essence of such concepts as "safety", "financial and economic security", "threat" and "risk" have been interpreted. The system of financial and economic security of the enterprise, which includes a ...
 • Вербицька, А. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  This article provides an understanding of the national education funding trends across Europe and the possibilities of their usage in Ukrainian public policy in the sphere of higher education The article highlights such ...
 • Холявко, Н. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті визначено роль суб’єктів сектору вищої освіти у сучасних процесах становлення інформаційної економіки. Проаналізовано актуальні тенденції фінансування вищих навчальних закладів в Україні з наголосом на фінансових ...
 • Польовська, В. В.; Журавель, В. С.; Рущак, І. Б. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті висвітлено окремі фінансові аспекти забезпечення розвитку гірських територіальних систем. Наголошено на необхідності задіяння значних фінансових коштів, активізації і підтримки з боку владних структур, органів ...
 • Мошак, О. В.; Лиходій, О. В.; Олашин, Р. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті висвітлено особливості фінансового забезпечення ефективності управління у сфері аграрного виробництва. Обґрунтовано необхідність сприяння з боку державних і регіональних органів влади, передусім у напрямі фінансового ...
 • Зеленська, О. О.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті продіагностовано сучасний стан ринку праці України в розрізі окремих індикативних показників, здійснено їх порівняння з аналогічними статистичними даними держав-членів ЄС як еталонними в період інтеграційних ...
 • Хоменко, І. О.; Середюк, І. О.; Козловська, С. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Визначено пріоритетні напрямки інвестування в основні сектори транспортної інфраструктури України. Представлено аналіз бюджетних програм транспортної галузі за останні роки. Визначено, що спостерігається недостатній вплив ...
 • Забаштанський, М. М.; Роговий, А. В.; Забаштанська, Т. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Обґрунтовано, що забезпечення належного рівня фінансування концесійної діяльності в сучасних умовах потребує впровадження інноваційних підходів до його формування, спрямованих на диверсифікацію його джерел, зменшення ...
 • Кравчук, А. О. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проведено дослідження тенденцій рівня заробітної плати в Україні за 2000–2017 роки, розкривається взаємозв’язок темпів зростання оплати праці зі зростанням купівельної спроможності населення як основи фінансової ...

View more