IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Financial Instruments for Social Infrastructure Development of the Region in Conditions of Decentralization

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ревко, А. М.
dc.contributor.author Вербицька, А. В.
dc.date.accessioned 2020-01-14T12:36:19Z
dc.date.available 2020-01-14T12:36:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18550
dc.description Revko, A. M. Financial Instruments for Social Infrastructure Development of the Region in Conditions of Decentralization / A. M. Revko, A. V. Verbytska // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - Vol. 3. – № 30. - P. 482-489. en_US
dc.description.abstract Non-governmental organizations have a potential to meet social needs and perform important civil tasks. Non-governmental organizations make a significant impact to the social life in Poland. They perform activities that provide social infrastructure development of the regions. The cooperation between governmental and non-governmental sector in Poland have different forms. Some of them could be adapted to Ukrainian decentralization conditions. In this connection, studying Polish experience in order to find financial instruments for social infrastructure development of the region in the conditions of decentralization of Ukraine is prospective. As education is one of the most powerful instruments for social infrastructure development and sustainable economic growth, educational projects have been analyzed in the paper in the context of financial cooperation between authorities and non-governmental sector. The objective of the paper is to compare the basic forms of financial cooperation between local government and non-governmental organizations as the determinants of social infrastructure development in Poznan (Poland) and Chernihiv (Ukraine). The paper contains recommendations needed to increase the role of Ukrainian nongovernmental sector in creating public policies and implementing public tasks in the social infrastructure development. The paper includes own studies on the data of open offers contests to support the implementation of Poznan City tasks in the area of science, tertiary education, secondary education and pedagogical work. The results of the research will contribute to the development of financial instruments for social infrastructure development of the region in conditions of decentralization in Ukraine based on Polish experience of cooperation between authorities and non-governmental organizations through the implementation of educational projects on the frameworks of open offers contests approach. The practical value of the research is in the usage of the study`s results in educational and scientific-practical activities in the field of civic budget implementation. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Харків en_US
dc.relation.ispartofseries ;Vol. 3. – № 30.
dc.subject social infrastructure en_US
dc.subject regional development en_US
dc.subject decentralization en_US
dc.subject educational projects en_US
dc.subject civic budget en_US
dc.subject social participation en_US
dc.subject соціальна інфраструктура en_US
dc.subject регіональний розвиток en_US
dc.subject децентралізація en_US
dc.subject освітні проекти en_US
dc.subject громадський бюджет en_US
dc.subject соціальна партиципація en_US
dc.title Financial Instruments for Social Infrastructure Development of the Region in Conditions of Decentralization en_US
dc.title.alternative Фінансові інструменти розвитку соціальної інфраструктури регіону в умовах децентралізації en_US
dc.title.alternative Финансовые инструменты развития социальной инфраструктуры региона в условиях децентрализации en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Неурядові організації мають потенціал для задоволення соціальних потреб та виконання важливих громадських завдань. Неурядові організації здійснюють значний вплив на суспільне життя в Польщі, реалізовуючи заходи, що забезпечують розвиток соціальної інфраструктури регіонів. Співпраця урядового i неурядового секторів у Польщі має різні форми. Деякі з них можуть бути адаптовані до умов української децентралізації. У зв’язку з цим актуальним убачається вивчення польського досвіду щодо пошуку фінансових інструментів розвитку соціальної інфраструктури регіону в умовах децентралізації України. Оскільки освіта є одним із найпотужніших інструментів розвитку соціальної інфраструктури та сталого економічного зростання, проаналізовано освітні проекти в контексті фінансової співпраці між владою і неурядовим сектором. Метою статті є порівняння основних форм фінансового співробітництва між місцевими органами влади і неурядовими організаціями як детермінанти розвитку соціальної інфраструктури в Познані (Польща) і Чернігові (Україна). Стаття містить рекомендації, необхідні для підвищення ролі українського неурядового сектору при формуванні громадської політики та реалізації владних повноважень щодо розвитку соціальної інфраструктури. Представлено авторські дослідження статистичних даних у сфері відкритих конкурсних пропозицій для підтримки виконання завдань у місті Познані в галузі науки, вищої освіти, середньої освіти та виховної роботи. Результати дослідження сприятимуть розвиткові фінансових інструментів розвитку соціальної інфраструктури регіону в умовах децентралізації в Україні на основі польського досвіду співпраці владою і неурядовими організаціями шляхом упровадження освітніх проектів у рамках запровадження підходу відкритих конкурсних пропозицій. Практична цінність дослідження полягає у використанні його результатів для навчальної, наукової та практичної діяльності у сфері впровадження громадського бюджету. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record