IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Characteristic layouts of distribution networks with the analysis of voltage deviations and expediency of its control

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, В. Л.
dc.contributor.author Левченко, С. А.
dc.contributor.author Трипутень, М. М.
dc.contributor.author Кузнецов, В. В.
dc.contributor.author Трипутень, М. М.
dc.contributor.author Городній, О. М.
dc.contributor.author Кузнецова, А. В.
dc.contributor.author Кузнецова, Є. В.
dc.date.accessioned 2020-02-07T10:37:53Z
dc.date.available 2020-02-07T10:37:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18703
dc.description Коваленко, В. Л. Characteristic layouts of distribution networks with the analysis of voltage deviations and expediency of its control / В. Л. Коваленко, С. А. Левченко, М. М. Трипутень, В. В. Кузнецов, М. М. Трипутень, О. М. Городній, А. В. Кузнецова, Є. В. Кузнецова // Технічні науки та технології. - 2019. - № 3 (17). - С. 209-218. en_US
dc.description.abstract Urgency of the research. It is well-known that electric energy characteristics are the levels of electromagnetic compatibility of electric grid providing adequate performance of any electrical means connected to the grid if the electric energy characteristics do not exceed permitted values. In the context of general idea of electromagnetic compatibility of consumers within power supply grids, power quality is the topical problem of modern electric-power supply industry. Target setting. The issue of assessing the possibility of ensuring the quality of electricity in terms of voltage deviation by consumers is very important. The problem of voltage fluctuations is relevant, so that voltage deviation have a negative impact on functioning electrical equipment Actual scientific researches and issues analysis. Papers [2-11] are devouted the effective management methods of electrical energy consumption. The articles [6-8] shows that under present conditions only system approach ensures accurate identification and prediction of electric power losses in distribution networks that are characterized by considerable ambiguity. Uninvestigated parts of general matters defining. Generalized diagram of the voltage modes characterizes the state for the entire distribution network connected to the main substation; it consists of the branched 10 kV network, all the distribution transformers, and all the 0.4 kV networks connected to those transformers. Along with the generalized diagram, values of the available voltage losses have been obtained; those values occur within 10 kV and 0.4 kV networks in terms of the favourable conditions of voltage control and the initial values of the admissible voltage deviations of electrical receivers. Moreover, that is the basis to determine operating position of control tappings of distribution transformers. The research objective. Since one of the important characteristics of electrical energy is the deviation of the voltage in the network, it is advisable to carry out its analysis in the urban distribution networks in terms of Levanevska substation, town of Zaporizhzhia. To simplify practical representation of possible voltage modes on the main substation buses and within the whole distribution networks, it is expedient to use graphic representation – so-called generalized diagram of voltage modes. That diagram helps make the analysis of voltage modes more demonstrative than analytical calculation; besides, the diagram gives great possibilities for further study. The statement of basic materials. While analyzing voltage mode in the distribution networks and determining the required law of voltage control in the main substation (MS), one should take into consideration great amount of factors effecting and complicating that study. Those factors include the following: changes in the operating mode of the network, differences in the points of connections of electrical receivers (ER) to the distribution network, differences in possible operating positions of the control tappings in the distribution transformers (DT), differences in the points of DT connections to 10 kV network, available dead zones of automatic voltage controller etc. Owing to that fact, it is required to perform generalized analysis of the voltage mode and conditions of its control within 10 kV and 0.4 kV distribution networks and on main substation buses. To do that, one should apply probabilistic calculation methods. At the same time, it is expedient to use graphic depiction (so-called generalized diagram (GD) of the voltage modes) to simplify representation of possible voltage modes on MS buses and within the whole distribution network. That diagram will help make the analysis of the voltage modes more clearly arranged than analytic calculations; moreover, it gives great opportunities for further study. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries 3;
dc.subject distribution networks en_US
dc.subject main substation en_US
dc.subject voltage deviation en_US
dc.subject transformer load en_US
dc.subject transformer voltage control (TVC) en_US
dc.subject generalized diagram en_US
dc.subject розподільчі мережі en_US
dc.subject центр живлення en_US
dc.subject відхилення напруги en_US
dc.subject навантаження трансформатора en_US
dc.subject регулювання напруги трансформатора РПН en_US
dc.subject узагальнена діаграма en_US
dc.title Characteristic layouts of distribution networks with the analysis of voltage deviations and expediency of its control en_US
dc.title.alternative Розрахунок режимів роботи характерних схем розподільних мереж з аналізом відхилення напруги й доцільності її регулювання en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Актуальність теми дослідження. Загальновідомо, що характеристики електричної енергії – це рівні електромагнітної сумісності електричної мережі, що забезпечують адекватну продуктивність будь-яких електричних засобів, підключених до мережі, якщо характеристики електричної енергії не перевищують дозволених значень. Якість електроенергії в контексті загальної ідеї електромагнітної сумісності споживачів в електромережах є актуальною проблемою сучасної галузі електропостачання. Постановка проблеми. Питання оцінки можливості забезпечення якості електроенергії в умовах відхилення напруги споживачами є дуже важливим. Проблема коливань напруги є актуальною, оскільки остання негативно впливає на функціонування електричного обладнання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи авторів [2-11] присвячені ефективним методам управління споживанням електричної енергії. Зокрема статті [6-8] доводять, що в нинішніх умовах лише системний підхід забезпечує точну ідентифікацію та прогнозування втрат електроенергії в розподільних мережах, які характеризуються значною неоднозначністю. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Узагальнена діаграма (УД) режиму напруг характеризує стан одночасно для всієї розподільної мережі, приєднаної до центру живлення (ЦЖ) і складається з розгалуженої мережі 10 кВ, усіх розподільчих трансформаторів і всіх мереж 0,4 кВ, приєднаних до цих трансформаторів. Одночасно з узагальненою діаграмою отримано значення наявних величин втрат напруги, які при прийнятих умовах регулювання напруги в ЦЖ і вихідних значеннях допустимих відхилень напруги у електроприймачів можуть мати місце в розподільних мережах 10 кВ і 0,4 кВ. Крім того, звідси ж визначено робоче положення регулювальних відгалужень розподільного трансформатора. Постановка завдання. Оскільки однією з важливих характеристик електричної енергії є відхилення напруги в мережі, доцільно провести її аналіз у міських розподільних мережах на території підстанції Леваневська, м. Запоріжжя. Для спрощеного практичного уявлення про можливі режими напруги на шинах центру живлення ЦЖ і у всій розподільній мережі загалом доцільно використовувати графічну побудову – так звану узагальнену діаграму режиму напруг. Аналіз режиму напруг за допомогою цієї діаграми є більш наочним, ніж аналітичний розрахунок, і надає великі можливості. Виклад основного матеріалу. Під час аналізу режиму напруги в розподільних мережах і у процесі визначення, зокрема, необхідного закону регулювання напруги в центрі живлення ЦЖ доводиться враховувати велику кількість факторів, що впливають і великою мірою ускладнюють дослідження. До числа цих факторів відносяться: зміна режиму роботи мережі, відмінність місць приєднання електроприймачів ЕП до розподільної мережі, відмінність можливих робочих положень регулювальних відгалужень у розподільних трансформаторах РТ, відмінність місць приєднання РТ до мережі 10 кВ, наявність зони нечутливості у автоматичного регулятора напруги і т. ін. У зв’язку з цим доводиться проводити узагальнений аналіз режиму напруги й умов її регулювання в розподільних мережах 10 кВ і 0,4 кВ та на шинах ЦЖ спільно. Для цієї мети слід застосовувати ймовірнісні методи розрахунків. У той же час для спрощеного практичного уявлення про можливі режими напруги на шинах ЦЖ і у всій розподільній мережі в цілому доцільно використовувати графічну побудову - так звану узагальнену діаграму УД режиму напруг. Аналіз режиму напруг за допомогою цієї діаграми є більш наочним, ніж аналітичний розрахунок, і надає великі можливості. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record