IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Sustainable development in wartime Ukraine and the world : multidisciplinary conference for young researchers (November 25, 2022, Prague, Czech Republic)

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author НУ "Чернігівська політехніка"
dc.date.accessioned 2023-01-16T09:14:30Z
dc.date.available 2023-01-16T09:14:30Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/26556
dc.description Sustainable development in wartime Ukraine and the world : multidisciplinary conference for young researchers (November 25, 2022, Prague, Czech Republic). – Prague, 2022. – 84 р. uk_UA
dc.description.abstract This book is published as one of the outputs of the development project titled “Enhancement of the PhD Students Potential for Qualitative Research in Ukraine“, supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic in collaboration with the Czech University of Life Sciences Prague and Sumy State University, Dnipro State Agrarian and Economic University, Sumy National Agrarian University, Polissia National University, Chernihiv Polytechnic National University. The project aims to enhance the potential of PhD students in Ukraine by advancing their skills and knowledge about qualitative research and providing grant funding and the environment and tools for its guided practical implementation. The goals are: 1) to advance the skills and knowledge of PhD students in Ukraine in terms of designing and conducting qualitative research, applying for grants for it, developing international cooperation and multidisciplinary research; 2) to create an environment where the PhD students will get the older mentor from their university and from abroad, mini-grant funding, an opportunity to work in an international team and access to advanced knowledge and equipment during a study tour; 3) to comprehensively support the establishment of international research teams able to design qualitative research and publish their results in indexed journals. The editor-in-chief, his collaborators, and authors gratefully thank the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and all partners for their outstanding support and contribution to developing PhD study programs in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Prague, Czech Republic uk_UA
dc.title Sustainable development in wartime Ukraine and the world : multidisciplinary conference for young researchers (November 25, 2022, Prague, Czech Republic) uk_UA
dc.title.alternative Сталий розвиток у воєнний час в україні та світі : мультидисципліна конференція молодих дослідників (25 листопада 2022 р., Прага, Чехія) uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstractalt1 Ця книга опублікована як один із результатів проекту розвитку під назвою «Підвищення потенціалу аспірантів для якісних досліджень в Україні», підтриманого Міністерством закордонних справ Чеської Республіки у співпраці з Чеським університетом природничих наук у Празі та Сумським державним університетом, Дніпровським державним аграрно-економічним університетом, Сумським національним аграрним університетом, Поліським національним університетом, Національним університетом «Чернігівська політехніка». Проект спрямований на підвищення потенціалу аспірантів в Україні шляхом вдосконалення їхніх навичок і знань про якісні дослідження та надання грантового фінансування та середовища та інструментів для їх керованого практичного впровадження. Цілі: 1) вдосконалювати навички та знання аспірантів в Україні, щодо планування та проведення якісних досліджень, подання заявок на отримання грантів для них, розвитку міжнародного співробітництва та мультидисциплінарних досліджень; 2) створити середовище, де аспіранти отримають старшого наставника зі свого університету та з-за кордону, фінансування міні-грантів, можливість працювати в міжнародній команді та доступ до передових знань та обладнання під час навчальної поїздки; 3) всебічно підтримувати створення міжнародних дослідницьких груп, здатних розробляти якісні дослідження та публікувати їх результати в індексованих журналах. Головний редактор, його співробітники та автори висловлюють вдячність Міністерству закордонних справ Чеської Республіки та всім партнерам за видатну підтримку та внесок у розвиток програм докторського навчання в Україні. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Sustainable Development in Wartime Ukraine and the World [1]
    Збірник наукових праць міжнародної мультидисциплінарної конференції для молодих дослідників (25 листопада 2022 р., Прага, Чехія)

Show simple item record