IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ільчук, В. П.
dc.contributor.author Полковниченко, С. О.
dc.date.accessioned 2023-09-06T12:01:41Z
dc.date.available 2023-09-06T12:01:41Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/28757
dc.description Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи для здобувачів друг. (магістер.) рівня вищ. освіти спеціальності 075 «Маркетинг» / уклад.: В. П. Ільчук, С. О. Полковниченко. - 2-ге вид., зі змінами. - Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. - 52 с. uk_UA
dc.description.abstract Вирішення завдання інтеграції науки, освіти та виробництва у системі вищої освіти робить невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах вищої освіти наукову діяльність, успішність якої не можлива без знання методології та організації наукових досліджень. «Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу» є обов’язковою дисципліною освітньої програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка забезпечує базу для підготовки кваліфікаційної роботи магістра. Курс «Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу» формує у здобувачів вищої освіти вміння та навички проведення наукових досліджень у маркетингу, упровадження їх результатів у практику діяльності організацій. Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу» є ознайомлення ЗВО з основами методології та організації наукових досліджень, методами їх проведення з урахуванням особливостей спеціальності, формування умінь та практичних навичок дослідницької діяльності у маркетингу. Важлива роль у засвоєнні курсу відводиться практичним заняттям. Проте глибоке вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу» досягається, насамперед, самостійною роботою здобувачів вищої освіти. Саме самостійне поглиблене вивчення дисципліни у поєднанні з аудиторними заняттями може забезпечити ґрунтовні й міцні знання, які допоможуть майбутнім фахівцям у підготовці наукових робіт. Практичні заняття мають на меті закріпити теоретичний матеріал, а також сформувати навички та вміння користуватись інструментарієм підготовки наукових праць. Під час практичних занять викладач оцінює усні та письмові відповіді здобувачів вищої освіти, підготовлені доповіді, реферати, участь у дискусіях, уміння доводити власні думки, уміння застосувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних ситуацій. Оцінки, отримані на практичних заняттях, враховуються в підсумковій оцінці з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу». Самостійна робота здобувачів вищої освіти – один із основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та освоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота здобувачів вищої освіти за навчальною дисципліною «Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу» включає такі форми: підготовка до практичних занять; опрацювання лекційного матеріалу; вивчення питань, що виносяться для самостійної роботи; виконання тестових завдань; виконання індивідуальної контрольної роботи; підготовка до іспиту. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" uk_UA
dc.title Методологія і організація наукових досліджень у маркетингу : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record