ISSN 2415-363X

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Melnyk, O. (Chernihiv : CNUT, 2018)
  Normative academic discipline “Ukrainian Studies (Ukrainian Culture)” is part of a cycle of professional training of specialists of educational-qualification level “bachelor”. The purpose and objectives of discipline: to ...
 • Мельник, А. І.; Мельник, О. Є. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
 • Колотова, О. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2015)
  У статті досліджується феномен двійництва та його реалізація в мистецтві. Встановлюється, що двійництво – художній прийом, який виконує смислотворчі та формотворчі функції, генетично виріс з міфології та особливої ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних способів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософській думці. Йдеться про фіілософію серця та нагальну необхідність розповсюдження її світоглядного ...
 • Ємець, Н. А.; Мельник, О. Є. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Розглядається історія становлення ґендерної парадигми, через призму ретроспективного аналізу філософських ідей щодо співвідношення чоловічого і жіночого в системі онтологічних вимірів буття. Актуалізація історико-філософських ...
 • Крук, О. І. (Київ : Інститут історії України НАН України, 2008)
  В даній статті автор поставив собі за мету показати проведення ідеологічних чисток другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. на Чернігівщині, визначити їх основні напрямки та результати.
 • Світенок, М. І. (2010)
  Аналізуються проблеми гендерної рівності в законодавстві про працю України. На підставі аналізу чинного трудового законодавства робиться висновок про необхідність гарантованих рівнів можливостей жінок і чоловіків у трудових ...
 • Світенок, М. І. (Херсон, 2015)
  Розглянуто питання правового регулювання праці в нічний час. Досліджено міжнародне, зарубіжне та національне законодавство про працю в нічний час. Особлива увага звертається на вироблення пропозицій щодо удосконалення ...
 • Світенок, М. І. (2014)
  Висвітлено питання правового регулювання діяльності Державної інспекції України з питань праці, який здійснює державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Проаналізовано положення актів трудового ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних способів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософській думці. Йдеться про філософію серця та нагальну необхідність розповсюдження її світоглядного ...
 • Киселиця, С. В. (Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011)
  У статті автор прагне розмежувати поняття філософської та релігійної віри, обґрунтувати духовну значущість будь-якого різновиду віри, оскільки остання є необхідним і визначальним атрибутом людського буття.
 • Киселиця, С. В. (Чернігів: ЧНПУ, 2011)
  Здійснюється спроба виявити софійний статус віри у дослідженнях ранніх слов’янофілів О. С. Хомякова та І. В. Кіреєвського, тим самим ствердити онтологічну і гносеологічну єдність позаминулостолітньої російської та сучасної ...
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015)
  Статтю присвячено встановленню можливостей внутрішньої (психологічної) настанови та волі до гуманності впливати на олюднення (одухотворення) зовнішнього світу через розуміння ефективних форм взаємодії особистості та соціуму, ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013)
  У статті автор прагне з’ясувати природу мудрості, розмежувати поняття віри та надії у контексті софійності світоглядного знання, зголошується визнати духовною цінністю будь-яку форму морального імперативу, оскільки останній ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті автор прагне обґрунтувати фундаментальну роль віри у процесі пізнання світоглядної істини, розмежувати поняття релігійної та філософської віри у структурі знання, зголошується визнати наявність епістемологічних ...
 • Киселиця, С. В. (Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013)
  У статті йдеться про світоглядну значимість феномену віри як особливої одухотворюючої реальності в умовах колізій сучасного світу. Визначається її статус специфічної екзистенціальної діяльності в межах розбудови ...
 • Киселиця, С. В. (Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012)
  У статті досліджується світоглядна значимість віри як екзистенційної реальності на українському підґрунті, двовір’я визначається не як релігійний, а культурний чи-то ментальний феномен. Автор прагне тлумачити проблематику ...
 • Киселиця, С. В. (2015)
  Статтю присвячено пошукові ефективних методів поєднання індивідуальних та загальнолюдських цінностей в українській філософії. Йдеться про гуманітарну націленість будь-якої науки та нагальну необхідність розповсюдження її ...
 • Киселиця, С. В. (Київ: Стилос, 2012)
  У статті йдеться про світоглядну значущість віри в українській екзистенціально-антропологічній традиції. Обґрунтовується ідея ментальної різновекторності як виміру загальнолюдських цінностей у вітчизняному соціокультурному ...

View more