ISSN 2415-363X

Кафедра економічної теорії

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Гонта, О. І.; Гонта, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : ЧДІЕУ, 2013)
  Навчальний посібник ґрунтовно досліджує та пропонує до вивчення питання, які характеризують регіональну економіку України і рекомендовані Міністерством освіти і науки у відповідній навчальній програмі. Особлива увага ...
 • Савченко, В. Ф.; Долгополов, М. Г. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Проведено дослідження механізму функціонування бізнес-інкубаторів. Проаналізовано світовий досвід використання бізнес-інкубаторів як інструменту державної підтримки малого бізнесу. Зроблено висновок щодо доцільності побудови ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Автором послідовно розкриваються і аналізуються окремі складові його життєвого шляху. Коротко характеризуються ситуація в державі та окремих галузях і регіонах у різні періоди. Розповідь ведеться з позиції життя і праці ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  В том ввійшли вибрані і дещо доопрацьовані складові монографій, посібників, наукових видань, статті у фахових та інших журналах, виступи на конференціях і круглих столах економічного спрямування в частині розвитку на ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  В том ввійшли вибрані і дещо доопрацьовані складові монографій, посібників, наукових видань, статті у фахових та інших журналах, виступи на конференціях і круглих столах економічного спрямування в частині розвитку на ...
 • Савченко, В. Ф. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  В том ввійшли вибрані наукові публікації, які побачили світ у 2016-2017 рр., а також вперше видані деякі дослідження автора щодо економічної теорії, глобальних тенденцій сьогодення та ситуації в Україні.
 • Савченко, В. Ф. (Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016)
  Обґрунтовано необхідність дослідження інфраструктури національної економіки як фактора економічного зростання. Визначено її основні складові: виробнича, спеціалізована ринкова, інноваційна, технологічна та економічна ...
 • Савченко, В. Ф.; Гривко, С. Д. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті запропоновано порядок формування і реалізації організаційно-економічного механізму інноваційних мережевих структур машинобудівного комплексу України. Охарактеризовано загальні питання кластеризації. Надано етапи ...
 • Шкарлет, С. М.; Гонта, О. І.; Дубина, М. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Essence of system approach through the synthesis of the categories «system» and «approach» was defined within the article. As well as advantages of system approach use were identified. Performed analysis of the mechanism ...
 • Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  У статті висвітлено основні джерела та наслідки впливу сільського господарства на навколишнє природне середовище. Проаналізовано екологічні екстерналії інтенсифікації землеробства та розвитку тваринництва в Україні. Визначено ...
 • Полковниченко, С. О. (Lublin : WSEI, 2017)
  Розглянуто вплив туризму на соціально-економічний розвиток України за допомогою таких показників як: сукупний і прямий внесок туризму у ВВП, прямий вплив на зайнятість, величина капітальних інвестицій, частка витрат туристів ...
 • Полковниченко, С. О. (Люблін : WSEI, 2016)
  Розглянуто експортні можливості агровиробництва України. Проаналізовано товарну і географічну структуру експорту аграрної продукції вітчизняних виробників. Досліджено основні проблеми експорту агропродукції та визначено ...
 • Полковниченко, С. О. (Житомир : ЖНАЕУ, 2015)
  Залучення в аграрний сектор великомасштабних інвестицій та ефективне їх використання є визначальним фактором розвитку і підвищення конкурентоспроможності однієї з провідних галузей економіки України.
 • Полковниченко, С. О.; Козловська, С. М.; Середюк, О. І. (2017)
  У статті досліджено структуру та особливості малого підприємництва в аграрній сфері. Визначено сильні й слабкі сторони, можливості й загрози розвитку малого аграрного підприємництва. Проведено аналіз сучасного стану та ...
 • Полковниченко, С. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  У сучасних умовах однією з пріоритетних, найбільш динамічно прогресуючих та високорентабельних галузей господарювання є туризм. Його розвиток чинить важливий вплив на економічне зростання, зменшення безробіття, вдосконалення ...
 • Полковниченко, С. О. (Гомель : Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 2015)
  Важную роль в развитии экономики любой страны играет сельскохозяйственное производство, которое поставляет на рынок продукты питания и сырье для изготовления предметов потребления. Опыт развитых стран мира показывает, что ...
 • Полковниченко, С. О. (Херсон : вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016)
  В умовах загального падіння економіки України протягом 2014-2015 рр. аграрний сектор характеризується незначним скороченням виробництва продукції і перетворюється в пріоритетний напрямок та перспективну галузь, яка визначає ...

View more