IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ISSN 2415-363X

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Зеленська, О. О.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Невідповідність параметрів розвитку ринку освітніх послуг потребам та запитам ринку праці створює низку проблем для всіх суб’єктів взаємодії: для працівника – неможливість влаштуватися на бажану роботу, для роботодавця – ...
 • Демченко, М. Ю.; Горбенко, К. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Стаття присвячена висвітленню деяких аспектів проблематики фінансово-кредитного механізму сприяння підприємництву в Україні. Виявлено вплив вартості кредитів на економічну діяльність. Розглянуто науково-методичні підходи ...
 • Шишкіна, О. В.; Баранець, А. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  Розглянуто дефініцію «фінансова діяльність підприємства». Уточнено сутність поняття «фінансова діяльність підприємства». Структуровані цілі, завдання і напрями фінансової діяльності, уточнено їх сутність і зміст. Досліджено ...
 • Садчикова, І. В.; Штирхун, Х. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  In the article, the essence of such concepts as "safety", "financial and economic security", "threat" and "risk" have been interpreted. The system of financial and economic security of the enterprise, which includes a ...
 • Зеленська, О. О.; Краснянська, Ю. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті продіагностовано сучасний стан ринку праці України в розрізі окремих індикативних показників, здійснено їх порівняння з аналогічними статистичними даними держав-членів ЄС як еталонними в період інтеграційних ...
 • Кальченко, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У статті проаналізовано та систематизовано наукові підходи до трактування сутності планування на загальнонауковому та мікрорівні, його характерні риси, роль та значення для сучасних підприємств у контексті адаптації до ...
 • Дубина, М. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017)
  У межах статті проаналізовано основні види кредитів, що на сьогодні можна виділити, аналізуючи особливості функціонування та розвитку кредитних відносин. Класифікація всіх типів кредитів була реалізована за рахунок ...
 • Вдовенко, С. М.; Вдовенко, Ю. С.; Дорошенко, О. К.; Косач, І. А.; Ладонько, Л. С.; Лілікович, П. В.; Михайловська, О. В.; Муринець, О. О.; Парубець, О. М.; Рогова, О. В.; Савченко, В. Ф.; Старченко, Г. В.; Сугоняко, Д. О.; Філіпова, Н. В. (Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В., ТПК «Орхідея», 2017)
  У монографії здійснено систематизацію науково-теоретичних підходів стосовно методології публічного адміністрування, наведено методологічно-прикладні підходи застосування технологій публічного адміністрування, досліджений ...
 • Шишкіна, О. В.; Садчикова, І. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Complex theoretical and methodological research of the real sector of economy was conducted. Relevant approaches to defining the essence and content of the categories “sector of economy” and “real sector of economy” were ...
 • Дубина, М. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  У межах статті розглянуто теоретичні засади визначення сутності неформальних інститутів, що функціонують у межах національної економіки, обґрунтовано важливість врахування зазначених інститутів при пізнанні об’єктів різної ...
 • Ільчук, В. П.; Деркач, А. О.; Пчельнікова, К. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Розкрито роль інвестицій та інновацій у відтворенні підприємств, а також їхню економічну суть, зміст і взаємозв’язок. Проведено аналіз інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств України за 2005–2015 роки. ...
 • Рожелюк, В. М.; Кальченко, О. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Effective activity of accountants in the system of management of the enterprise-type market is determined by the level of professionalism of accountants, not only in the knowledge of legal acts and procedures of conducting ...
 • Шкарлет, С. М.; Дубина, М. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  У статті досліджено сутність категорії "фінансова довіра". Грунтуючись на розгляді довіри як суспільного феномену, запропоновано розглядати її як явище, що виникає у процесі формування економічних відносин, які пов’язані ...
 • Гончаренко, О. Г.; Кравчук, Г. В.; Балан, О. С. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  The criminal-executive system, as a socio-economic system, that possesses specific features and features of the economic system and ensures the production of public wealth. Today, investigating the concept of efficiency ...
 • Ільчук, В. П.; Штирхун, Х. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  The article analyzes the main directions of state policy in the sphere of production and circulation of organic products in Ukraine. The size of expenses on establishing the organic enterprise is determined. The system of ...
 • Кальченко, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  The article outlines the relevance of insuring financial sustainability of enterprise as being one of the most important functions of financial management of contemporary business units; scientific approaches in defining ...
 • Садчикова, І. В.; Садчиков, В. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розглянуто формування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Виявлено основні особливості складових інформаційно-аналітичної діяльності та визначено послідов- ність ...
 • Ільчук, В. П.; Пазюк, В. Л. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Показана важливість участі держави у процесах створення та просування винного бренда та визначені джерела їх фінансування. Проаналізовано зарубіжний досвід державної підтримки процесів створення та просування винного бренда.
 • Ільчук, В. П.; Ануля, В. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку України в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Проаналізовано основні показники діяльності страхових компаній, виявлено проблеми ...
 • Шкарлет, С. М.; Дубина, М. В.; Тунік, М. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Досліджено основні тенденції розвитку страхового ринку України з урахуванням наявної статистичної інформації щодо діяльності страхових компаній. Також запропоновано методичні засади застосування індексного аналізу до ...

View more